Pagesa te kryera nga Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit - Shërbimi | e-Albania.al
Service

Kreu > Pagesa te kryera nga Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit

  • Ministria e Financave

Kontakte

Nr.Tel:

E-mail:

Adresa:

Kodi Postar:Pagesa te kryera nga Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit

Pershkrimi

Ky dokument perban listen e pagesave ditore te Thesarit derguar per ekzekutim ne Banken e Shqiperise. Mbas ketij veprimi preket Llogaria e Unifikuar e Thesarit: “Depozite e Qeverise” ne Banken e Shqiperise permes se ciles mbi bazen e instruksioneve qe perfshihen ne formatin elektronik pagesa kalon perfundimisht ne llogarine e sejcilit perfitues ne bankat e nivelit te dyte. Ne kete kuptim ky proces nuk eshte i menjehershem, keshtu qe secili perfitues qe e sheh emrin ne kete liste mund te prese nje deri ne dy dite derisa pagesa te behet efektive ne llogarite e tyre ne bankat e nivelit te dyte.

Hapat e Procedurës


Biznesi duhet te dije nje nga keto fusha per te gjetur nese eshte bere pagesa ose jo : EMRI_TDO - perfaqeson emrin e deges se thesarit e cila ka rregjistruar ne sistemin e thesarit kerkesen per pagese NUMRI_FATURES -permban: numrin e dokumentit te institucionit buxhetor, kodin e institucionit buxhetor dhe vitin korent EMRI_INSTITUCIONIT -eshte emri i institucionit buxhetor (njesia e qeverisjes se pergjithshme) i cili ka paraqitur kerkesen per pagese ne degen e thesarit. FURNITORI - shte emri i perfituesit te pageses buxhetore dhe qe eshte i njejte me ate te rregjistruar ne sistemin tatimor

Afati i Marrjes së Vendimit


Pagesat e kryera nga Sistemi i Thesarit , perditesohen ne faqen zyretare te internetit

Periudha e Vlefshmërisë


Pagesat e kryera nga Sistemi i Thesarit, listohen ne  faqen zyretare per 24-ore, me pas ata kalojne ne arkive.

Tarifat dhe Taksat


Nuk ka kosto per kete sherbim

Harta


Kerko sipas Qytetit (Tirane) ose Kodit Postar (psh 1031)Nuk ka asnje zyre ne keto kordinata!
Pas     
Ky projekt është financuar nga Bashkimi Europian Ky projekt është realizuar nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ky portal është krijuar me ndihmën e Bashkimit Europian

Përmbajtja e këtij portali është përgjegjshmëri e projektit "EuropeAid/131431/C/SER/AL- Albania"

dhe nuk përfaqëson, në asnjë mënyrë, pikëpamjet e Bashkimit Europian