Lëshim ekstrakti për gjendjen e Subjektit - Shërbimi | e-Albania.al
Service

Kreu > Lëshim ekstrakti për gjendjen e Subjektit

  • Qendra Kombëtare e Regjistrimit

Kontakte

Nr.Tel: +355 - 4 – 225 - 0066

E-mail: info@qkr.gov.al

Adresa: Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr.3 Kati I, TiraneLëshim ekstrakti për gjendjen e Subjektit

Pershkrimi

Bazuar ne nenin 67 te ligjit 9723, date 3 Maj 2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", Çdo person ka të drejtë të kërkojë lëshimin e ekstrakteve për të gjitha të dhënat e regjistruara per nje subjekt tregtar pranë çdo sporteli shërbimi të QKR-së.

Dokumentacioni Shoqërues i Kërkuar


1.Formulari i aplikimit

2.Dokument identifikimi i aplikantit

Hapat e Procedurës


Me aplikim prane cdo sporteli sherbimi te QKR nga cdo individ.

Tarifat dhe Taksat


100 leke

Harta


Kerko sipas Qytetit (Tirane) ose Kodit Postar (psh 1031)Zyra : Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr.3 Kati I
Numri i Rrugës :
Qyteti : Tirane
Email : info@qkr.gov.al
Telefon : +355 - 4 – 225 - 0066
Adresa : Sheshi Skënderbej, Tirana 1001, Albania

Pas     
Ky projekt është financuar nga Bashkimi Europian Ky projekt është realizuar nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ky portal është krijuar me ndihmën e Bashkimit Europian

Përmbajtja e këtij portali është përgjegjshmëri e projektit "EuropeAid/131431/C/SER/AL- Albania"

dhe nuk përfaqëson, në asnjë mënyrë, pikëpamjet e Bashkimit Europian