Sesioni juaj po skadon!


e-Biznesi

 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Tatim mbi të Ardhurat Personale të Biznesit të Vogël

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit persona fizikë dhe juridikë, subjekte të taksës vendore mbi biznesin e vogël, mund të kryejnë pagesën për Tatimin mbi të Ardhurat Personale të Biznesit të Vogël, sipas Ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 “Për Tatimin mbi të Ardhurat”, i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Tatim Fitimi

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit, subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për Tatim-Fitimin, sipas Ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 “Për Tatimin mbi të Ardhurat”, i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Tatim i mbajtur në Burim

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit, subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për Tatimin e mbajtur në Burim, sipas Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për Tatimin mbi të Ardhurat”, i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Tatim i Thjeshtuar mbi Fitimin

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit, subjektet tatimpagues mund të kryejnë online pagesën për Tatimin e Thjeshtuar mbi Fitimin, sipas Ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për Sistemin e Taksave Vendore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Tatim mbi Vlerën e Shtuar

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit, subjektet tatimpagues mund të kryejnë online pagesën për TVSH-në, sipas Ligjit nr. 92/2014, datë 24.07.2014 “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Kontributet e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për Kontributet e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore, sipas Ligjit Nr. 9136 datë 11.09.2003, “Për Mbledhjen e Kontributeve të Detyrueshme të Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Tarifat Kombëtare

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit, subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për Tarifat Kombëtare, sipas “Udhëzimeve për Tarifat Kombëtare”.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Tatim mbi të Ardhurat nga Punësimi

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit, subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për Tatimin mbi të Ardhurat nga Punësimi, sipas Ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 "Për Tatimin mbi të Ardhurat”, i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Taksat Kombëtare

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit, subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për Taksat Kombëtare, sipas Ligjit nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për Taksat Kombëtare”, i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Renta Minerare

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit, subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për Rentën Minerare, sipas Ligjit nr. 9975, datë 28.07.2008, “Për Taksat Kombëtare”, i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Tatim mbi të Ardhurat Personale

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për Tatimin mbi të Ardhurat Personale, sipas Ligjin 8438, datë 28.12.1998 “Për Tatimin mbi të Ardhurat”, i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Detyrime globale/Penalitetet

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit, subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për penalitete të vendosura nga administrata tatimore, për çdo rast kur ai ka kryer një veprim apo mosveprim në kundërshtim me ligjin.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Tatim i Lojërave të Fatit

  Ky është një shërbim elektronik, nëpërmjet të cilit subjektet tatimpagues mund të kryejnë pagesën për Tatimin mbi të Ardhurat nga Lojërat e Fatit, sipas Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998, për “Tatimin mbi të Ardhurat”, i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Konfirmim për gjendjen aktive të mjetit

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve/bizneseve të shohin online statusin dhe detyrimet e mjeteve që zotërojnë dhe të gjenerojnë dokumentin me vulë elektronike me vlefshmëri të plotë ligjore.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Vërtetim për pagimin e kontributeve nga subjekti

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë subjekteve tatimpaguese të cilët mund të aplikojnë online për t’u pajisur me vërtetim për deklarimin dhe pagimin e kontributeve. Vërtetimi gjenerohet menjëherë online për çdo subjekt tatimpagues, me vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Vërtetim për përgjegjësitë tatimore

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë subjekteve tatimpagues të cilët mund të aplikojnë për t’u pajisur me vërtetim për përgjegjësitë tatimore, me vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Vërtetim për regjistrim të investitorit

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë investitorëve të cilët mund të aplikojnë online për t’u pajisur me vërtetim për regjistrim të investitorit, me vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Vërtetim për pagim detyrimesh

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë subjekteve tatimpaguese të cilët mund të aplikojnë për t’u pajisur me vërtetim për pagim të detyrimeve, me vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Vërtetim statusi (aktiv, pasiv përfshirë datën)

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë subjekteve tatimpagues të cilët mund të aplikojnë online për t’u pajisur me vërtetim për statusin e tyre (aktiv, pasiv), me vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Vërtetim xhiro për 3 vitet e fundit

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë subjekteve tatimpagues të cilët mund të aplikojnë online për t’u pajisur me vërtetim xhiro për 3 vitet e fundit, me vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Ekstrakt i thjeshtë/historik (Biznes)

  Ky shërbim elektronik u mundëson bizneseve që të shkarkojnë online dhe me vulë elektronike me vlerë ligjore ekstraktin historik dhe të thjeshtë të biznesit të tyre nga Regjistri Tregtar i QKB-së

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Certifikatë Regjistrimi

  Ky shërbim elektronik iu mundëson bizneseve të shkarkojnë në kohë reale certifikatën e regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit, me vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr