Sesioni juaj po skadon!


e-Konsullata

 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për leje transport trupi (Laissez Passer for a Corpse)

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë jashtë vendit, të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar ose faks, lejen e transportit të trupit.

  This is an online service which allows family me ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për asistencë për shtetasit shqiptarë të humbur

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson shtetasve shqiptarë të dërgojnë online një kërkesë për asistencë për rastet e shtetasve shqiptarë që kanë humbur kontaktet me të afërmit e tyre dhe gjenden në situatë të vështirë në rast të një problemi n ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për asistencë për shtetasit shqiptarë të ndaluar ose të burgosur

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson shtetasve shqiptarë të dërgojnë online një kërkesë për asistencë në rast të ndalimit ose të burgosjes.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për asistencë të përgjithshme

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson shtetasve shqiptarë të dërgojnë online një kërkesë për asistencë në rast të një problemi në shtetin e vendqëndrimit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për autentifikim nënshkrimi

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë, rezidentë jashtë shtetit shqiptar të aplikojnë online, për autentifikim nënshkrimi, për të firmosur më pas procesverbalin e dorëzimit në prezencë të konsullit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për certifikatë familjare (vetëm për Italinë)

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezidentë në Itali, të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar, certifikatën familjare.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për certifikatë lindje (vetëm për Italinë)

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezidentë në Itali, të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar, certifikatën e lindjes

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për certifikatë martese (vetëm për Italinë)

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezidentë në Itali, të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar, certifikatën e martesës.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për certifikatë vdekje (vetëm për Italinë)

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezidentë në Itali, të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar, certifikatën e vdekjes.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për deklaratë noteriale

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë, rezidentë jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë, të aplikojnë online për deklaratë noteriale.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për ekstrakt dokumenti (dublikatë)

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë, rezidentë jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë, të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar, ekstrakt dokumenti (dublikatë).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për fitimin e shtetësisë shqiptare me dhënie

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson shtetasve shqiptarë të dërgojnë online një kërkesë për shtetësi me dhënie.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për fitimin e shtetësisë shqiptare me njohje

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezidentë jashtë shtetit shqiptar, të aplikojnë online për të marrë shtetësi shtetësi shqiptare me njohje.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për legalizimin e dokumenteve të lëshuara nga institucione të huaja (Application for the legalisation of documents issued by a foreign institution)

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë ose të huajve me banim jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë, të aplikojnë online për legalizimin e dokumenteve të huaj për të marrë më pas përgjigje nëpërmjet shërbimit postar. ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për leje kalimi (Laissez Passer)

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë të aplikojnë online për leje kalimi. Këta shtetas shqiptarë, të rritur dhe fëmijë, të cilët nuk kanë dokument të vlefshëm udhëtimi dhe që do ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për Leje Martese (Nulla Osta Matrimonio)

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë, rezidentë në Itali, të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar, Lejen e Martesës (Nulla Osta Matrimonio)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për lënie shtetësie shqiptare

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezidentë jashtë shtetit shqiptar të aplikojnë online për të kërkuar lënien e shtetësisë së huaj, për të firmosur më pas procesverbalin e dorëzimit në prezencë të konsullit. Aplikime ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për lidhje martese me shtetas shqiptar

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezidentë jashtë shtetit shqiptar të aplikojnë online për të kryer lidhje martese me shtetas shqiptar, për t'u njoftuar më pas nga konsulli me e-mail/telefon për ditën e paraqitjes në ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për lidhje martese me shtetas të huaj

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë, rezidentë jashtë shtetit shqiptar, të aplikojnë online për të kryer lidhje martese me shtetas të huaj, për t'u njoftuar më pas nga konsulli me e-mail/telefon për ditën e paraqitjes n ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për njësimin e kopjes me origjinalin

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë, rezidentë jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë, të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar, njësimin e kopjes me origjinalin.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për pasaportë dhe kartë identiteti

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezidentë jashtë shtetit shqiptar të aplikojnë online për pasaportë dhe kartë identiteti, për t'u paraqitur më pas në përfaqësi për të lënë shenjat e gishtërinjve.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për përkthim dokumenti

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar ose personalisht, dokumentin e përkthyer.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për procesverbal

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë, rezidentë jashtë shtetit shqiptar, të aplikojnë online për procesverbal, për të firmosur më pas procesverbalin e dorëzimit në prezencë të konsullit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për prokurë të posaçme

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë, rezidentë jashtë shtetit shqiptar, të aplikojnë online për prokurë të posaçme, për të firmosur më pas procesverbalin e dorëzimit në prezencë të konsullit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për regjistrim fëmije

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson shtetasve shqiptarë të dërgojnë online një kërkesë për regjistrim fëmije, për të dorëzuar më pas me postë ose personalisht, dokumentin e lindjes së fëmijës.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për regjistrim martese

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson shtetasve shqiptarë të dërgojnë online një kërkesë për regjistrim martese, për të dorëzuar më pas me postë ose personalisht, dokumentin e martesës.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për regjistrim vdekje

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson shtetasve shqiptarë të dërgojnë online një kërkesë për regjistrim vdekje, për të dorëzuar më pas me postë ose personalisht, dokumentin e vdekjes.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për rifitim shtetësie shqiptare

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të huaj, me origjinë shqiptare, rezidentë jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë, të aplikojnë online për të rifituar shtetësi shqiptare.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për vërtetim certifikatë familjare

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezidentë në shtete të ndryshme , të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar, vërtetimin për certifikatë familjare.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për vërtetim certifikatë lindje

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezident jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar, vërtetimin e certifikatës së lindjes

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për vërtetim certifikatë martese

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar, vërtetimin e certifikatës së martesës

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për vërtetim konsullor identiteti

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezidentë jashtë shtetit shqiptar të aplikojnë online për vërtetim konsullor identiteti, duke u paraqitur më pas në përfaqësi për të dorëzuar fotot, për verifikimin nga konsulli dhe p ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për vërtetim konsullor mbi të dhënat e sakta

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë, rezidentë jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë, të aplikojnë online për t'u pajisur më pas, nëpërmjet shërbimit postar, me vërtetimin konsullor mbi të dhënat e sakta

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për vërtetim konsullor mbi të dhënat personale

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë, rezidentë jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë, të aplikojnë online për t'u pajisur më pas, nëpërmjet shërbimit postar, me vërtetimin konsullor mbi të dhënat personale

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për Vërtetim Konsullor, i ndryshëm

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezidentë jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë, të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar, Vërtetimin Konsullor të ndryshëm.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pasuri e Paluajtshme
    

  Aplikim për vizë (Visa application)

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për t'u pajisur më pas, duke u paraqitur në Përfaqësi, me vizë.

  This is an online service which allows for foreign citizens to apply for a visa to the Republic o ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr