e-Shërbimet

 • Aplikim për Kartë Shëndeti

  Ky shërbim elektronik ju mundëson të aplikoni online për t'u pajisur me kartë shëndeti. Kujdes: Përpara se të aplikoni, ju lutemi duhet të jeni të regjistruar pranë mjekut të familjes.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për Asistencë për shtetasit shqiptar të ndaluar ose të burgosur

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson shtetasve shqiptarë të dërgojnë online një kërkesë për asistencë në rast të ndalimit ose të burgosjes.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për asistencë për shtetasit shqiptarë të humbur

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson shtetasve shqiptarë të dërgojnë online një kërkesë për asistencë në rast të një problemi në shtetin e vendqëndrimit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për asistencë të përgjithshme

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson shtetasve shqiptarë të dërgojnë online një kërkesë për asistencë në rast të një problemi në shtetin e vendqëndrimit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për Leje Transport Trupi

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë jashtë vëndit, të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar ose fax, lejen e transportit të trupit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për Regjistrim fëmije

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson shtetasve shqiptarë të dërgojnë online një kërkesë për Regjistrim fëmije, për të dorëzuar më pas me postë ose personalisht, dokumentin e lindjes së fëmijës.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për Regjistrim Martese

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson shtetasve shqiptarë të dërgojnë online një kërkesë për Regjistrim Martese, për të dorëzuar më pas me postë ose personalisht, dokumentin e martesës.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për Regjistrim Vdekje

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson shtetasve shqiptarë të dërgojnë online një kërkesë për Regjistrim Vdekje, për të dorëzuar më pas me postë ose personalisht, dokumentin e vdekjes.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për shtetësi shqiptare me dhënie

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson shtetasve shqiptarë të dërgojnë online një kërkesë për shtetësi me dhënie.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikimi për Leje Ndërtimi (e-Lejet)

  Ky shërbim elektronik ju ofron mundësinë e aplikimit online për leje ndërtimi nëpërmjet portalit qeveritar e-Albania

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikimi për Vërtetim Pagë Papunësie

  Ky shërbim elektronik i vë në dispozicion qytetarit mundësinë për të bërë një kërkesë online për lëshim vërtetimi për bazën e vlerësueshme dhe pagën neto mesatare drejt një zyre pune.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikimi për vërtetim si punëkërkues i papunë

  Ky shërbim elektronik i vë në dispozicion qytetarit (personave që do të trajtohen me të ardhura nga papunësia) mundësinë për të bërë një kërkesë online për lëshim vërtetimi si punëkërkues i papunë drejt një Zyre Pune.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Automjetet e mia

  Ky shërbim eletronik u vjen në ndihmë qytetarëve dhe subjekteve për të marrë informacion rreth automjeteve që zotërojnë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Bizneset e mia

  Ky shërbim elektronik ofron në kohë reale informacione mbi bizneset ku ju si individ keni aksione

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikatë pronësie e mjetit

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve dhe bizneseve të shohin online certifikatën e pronësisë së mjeteve që ata zotërojnë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Deklarimi dhe pagesa e kontributeve nga punëdhënësit

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë përdoruesve të portalit të marrin informacion online rreth kontributeve të deklaruara dhe paguara nga punëdhënësit, prej muajit dhjetor të vitit 2011.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Deklarimi i të ardhurave personale

  Deklarimi i të ardhurave personale

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Depozitimi i bilancit vjetor në Qendrën Kombëtare të Biznesit

  Ju bëjmë me dije se aplikimi për depozitimin e pasqyrave financiare, raporteve të auditimit dhe të veprimtarisë i kryer jashtë afatit ligjor do të refuzohet, nëse subjekti nuk ka shlyer sanksionin administrativ, përkatësisht gjobën në masën 15 000 lekë të ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Dhënie e informacionit koordinativ për çdo pasuri të paluajtshme

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim per t'u pajisur me informacionin koordinativ (hartë treguese etj) për pasurinë e interesuar. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proçes dixhitalizimi dhe do të përditësohet shumë ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Faturat e energjisë elektrike

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve dhe bizneseve, të gjenerojnë faturat e papaguara dhe kamatëvonesat e energjisë elektrike dhe t'i paguajnë ato online

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Faturat e Ujësjellës Kanalizime Tiranë, UKT

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve dhe bizneseve, të gjenerojnë faturat e papaguara dhe kamatëvonesat e Ujësjellës Kanalizimeve, Tiranë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Formulari i dekriminalizimit

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin e formularëve të dekriminalizimit për nëpunës të shërbimit civil dhe shërbimit diplomatik, si dhe drejtues të çdo niveli në administratën publike të nivelit qendror dhe vendor që nuk përfshihet në shërbimin civil

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Gjenerimi i Kartës së Shëndetit

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik shtetasit shqiptarë mund të informohen dhe të konsultojnë online të dhënat e Kartës së Shëndetit, pasi ata kanë aplikuar më parë për Kartë Shëndeti në portalin e-albania

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Gjenerimi i Kartës së Shëndetit për fëmijët nga kryefamiljari

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik shtetasit shqiptarë që janë kryefamiljarë mund të informohen dhe të konsultojnë online të dhënat e Kartës së Shëndetit të femijëve të tyre, pasi ata kanë aplikuar më parë për Kartë Shëndeti në portalin e-albania për fem ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Gjobat e kontrollit në rrugë nga DPSHTRR

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson zotëruesve të automjeteve të shohin online gjobat e kontrollit në rrugë të DPSHTRR-së dhe t'i paguajnë ato online.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Gjobat e kontrollit teknik vjetor të automjeteve

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve/bizneseve të shikojnë online gjobat e kontrollit teknik vjetor të automjeteve dhe t'i paguajnë ato online

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Gjurmimi i çështjeve gjyqësore

  Ky shërbim elektronik mundëson ndjekjen e çështjeve gjyqësore nëpërmjet numrit të protokollit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Gjurmimi i çështjeve nga Qendra Kombëtare e Biznesit

  Gjurmimi i çështjeve nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) mundëson verifikimin e statusit të çështjes pasi subjekti ka kryer aplikimin në QKB

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Gjurmimi i çështjeve nga Qendra Kombëtare e Biznesit (licenca)

  Ky shërbim elektronik mundëson verifikimin e statusit të çështjeve të licencave pasi subjekti ka kryer aplikimin në Qendrën Kombëtare të Biznesit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Gjurmimi i çështjeve të prokurimit publik

  Gjurmimi i çështjeve të prokurimit publik është një shërbim elektronik i cili mundëson gjurmimin e pjesëmarrjes në tendera, në Agjencinë e Prokurorimit Publik

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Gjurmimi i çështjeve të Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të kontrollojnë statusin e çështjes së hapur, për aplikimin që kanë dërguar drejt ZRPP

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Informacion zyrtar i pasurisë për individët dhe institucionet

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për informacion zyrtar të pasurisë për individët dhe institucionet gjithmonë nëse provohet interesi legjitim.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kalim i regjistrimit nga regjistrat hipotekorë në sistemin e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, para ose pas përfundimit të regjistrimit fillestar

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim ku në rast të mos regjistrimit fillestar të ndonjë pasurie para ose pas përfundimit të Regjistrimit Fillestar, jepet mundesia të bëhet kalimi nga regjistrat hipotekore në sistemi ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për pjesëmarrje në aktivitete

  Ky është një shërbim elektronik që u mundëson bizneseve turistike të licencuara brenda Republikës së Shqipërisë, të bëjnë një kërkesë për të marrë pjesë në aktivitete të ndryshme brenda ose jashtë vendit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për regjistrimin e bashkimit, ndarjes apo pjesëtimit të pasurisë së paluajtshme

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një kërkesë për regjistrimin e bashkimit, ndarjes apo pjesëtimit të pasurisë së paluajtshme. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proçes dixhitalizimi dhe do të përditësohet shumë shpejt.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Konfirmim për gjendjen aktive të mjetit

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve/bizneseve të shohin online statusin dhe detyrimet e mjeteve që zotërojnë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Konsultim i kartelës së pasurisë së paluajtshme

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që përmes këtij shërbimi të marrin informacion (jo zyrtar) mbi kartelën e pasurisë së paluajtshme. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proçes dixhitalizimi dhe do të përditësohet shumë shpejt.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kontributet për sigurimet shoqërore të të vetëpunësuarve në bujqësi dhe vullnetarëve

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të konsultojnë online kontributet për sigurimet shoqërore të të vetëpunësuarve në bujqësi dhe vullnetarëve.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kontrolli mjekësor bazë

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik shtetasit shqiptarë mund të informohen online mbi të dhënat dhe rezultatet e analizave të depistimit mbi Paketën e Detyrueshme të Kontrollit Mjekësor, për moshën 35-70 vjeç

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kopje te vërtetuara të dokumenteve tekniko-ligjore, në të cilat bazohet Regjistri i Pasurive të Paluajtshme / faqe

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për tu pajisur me kopje të vërtetuara të dokumenteve tekniko-ligjore (kopje harte,kartele etj), në të cilat bazohet Regjistri i Pasurive të Paluajtshme / faqe. Sqarim: Zona juaj ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Korrigjim gabimesh në hartën kadastrale

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për korrigjimin e gabimeve në hartën kadastrale të pasurisë e shoqëruar me një dokumentacion që vërteton arsyen e korrigjimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Korrigjim gabimesh në kartelë

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për korrigjimin e gabimeve në kartelën e pasurisë shoqëruar me një dokumentacion që vërteton arsyen e korrigjimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kundërvajtjet rrugore

  Ky shërbim elektronik u jep mundësinë qytetarëve dhe bizneseve të kontrollojnë nëse kanë kundërvajtje rrugore të papaguara, nëse po, t'i paguajnë ato online

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshim kopje kartele të pasurisë

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për pajisje me kopje kartele të pasurisë. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proçes dixhitalizimi dhe do të përditësohet shumë shpejt.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për që të pajisen me kopjen e fragmentit të hartës kadastrale. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proçes dixhitalizimi dhe do të përditësohet shumë shpejt.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshim vërtetim pronësie

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për pajisjen me Vërtetim Pasurie për pasuritë që nuk i janë nënshtruar Regjistrimit Fillestar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshim vërtetimesh (negativ/pozitiv)

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për tu pajisur me një vërtetim që është pronar ose jo pronar i ndonjë pasurie.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lista e çmimeve të barnave të rimbursueshme

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik, përdoruesit e portalit unik qeveritar e-albania mund të informohen online mbi çmimet e listës së barnave të rimbursueshme në Republikën e Shqipërisë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lista e pagesave të kryera nga Degët e Thesarit

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik, përdoruesit e portalit unik qeveritar e-albania mund të informohen online për pagesat e kryera nga Degët e Thesarit prej vitit 2012

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lista e pagesave të kryera nga Degët e Thesarit sipas NUIS/NIPT-it

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik, përdoruesit e portalit unik qeveritar e-Albania te tipit 'biznes', mund të informohen online për pagesat e kryera nga Degët e Thesarit drejt tyre, prej vitit 2012

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lista e sëmundjeve kronike

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik, shtetasit shqiptarë mund të informohen online mbi historikun e sëmundshmërive kronike të diagnostifikuara

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Masat e patërhequra të pensionit familjar

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të masave të patërhequra të pensionit familjar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Masat e patërhequra të pensionit shtetëror suplementar të personave me funksione kushtetuese

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të masave të patërhequra të pensionit shtetëror suplementar të personave me funksione kushtetuese

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Masat e patërhequra të pensionit shtetëror suplementar të personave me titull shkencor

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të masave të patërhequra të pensionit shtetëror suplementar të personave me titull shkencor

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Masat e patërhequra të pensionit të invaliditetit (KMCAP)

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të masave të patërhequra të pensionit të invaliditetit (KMCAP)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Masat e patërhequra të pensionit të KMCAP-it

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të masave të patërhequra të pensionit të KMCAP-it

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Masat e patërhequra të pensionit të pleqërisë

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të masave të patërhequra të pensionit të pleqërisë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Masat e patërhequra të pensionit të vdekjes

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të masave të patërhequra të pensionit të vdekjes

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Masat e patërhequra të shpërblimit financiar nga statusi "Dëshmor i Atdheut"

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të masave të patërhequra të shpërblimit financiar nga statusi "Dëshmor i Atdheut"

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Masat e patërhequra të trajtimit të veçantë financiar për efektivët lundrues në pension

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të masave të patërhequra të trajtimit të veçantë financiar për efektivët lundrues në pension.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Masat e patërhequra të trajtimit të veçantë financiar të pilotëve fluturues në pension

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të masave të patërhequra të trajtimit të veçantë financiar të pilotëve fluturues në pension.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ndihma ekonomike për individë

  Shërbimi elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që kanë aplikuar për ndihmë ekonomike, të kontrollojnë online statusin e aplikimit të tyre si dhe të shohin infomacion mbi ndihmën që ata kanë marrë gjatë 12 muajve të fundit në qarqet: Tiranë, Durrës, Elbas ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ndryshim kufiri

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për ndryshim kufiri shoqëruar me aktet apo dokumentat ligjorë (akte noteriale, vendime gjykate etj).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Notat e provimeve të maturës

  Për më shumë informacion vizitoni faqet zyrtare te Ministrisë së Arsimit dhe Sportit www.arsimi.gov.al dhe të Agjencisë Kombëtare të Provimeve www.akp.gov.al.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pension shtetëror suplementar i personave me funksione kushtetuese

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të të dhënave të pensionit shtetëror suplementar të personave me funksione kushtetuese

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pensionet e patërhequra

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u ofron qytetarëve informacion online mbi periudhat e patërhequra të pensionit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pensioni familjar

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të të dhënave të pensionit familjar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pensioni i invaliditetit (KMCAP)

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të të dhënave të pensionit të invaliditetit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pensioni i pleqërisë

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të të dhënave të pensionit të pleqërisë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pensioni i pleqërisë (kartela e pleqërisë)

  Ky shërbim elektronik i mundëson qytetarëve të shohin online të dhënat e pensionit të pleqërisë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pensioni im

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u ofron qytetarëve informacion online për pensionin që ata përfitojnë ligjërisht

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pensioni shtetëror suplementar i personave me titull shkencor

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të të dhënave të pensionit shtetëror suplementar të personave me titull shkencor.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pikët e drejtuesit të mjetit

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik drejtuesit e automjeteve mund të informohen online mbi gjendjen e pikëve të lejes së drejtimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Posta elektronike zyrtare

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit iu ofron punonjësve të administratës publike në nivel qendror përdorimin e postës elektronike zyrtare kudo që ata ndodhen dhe në çdo kohë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Publikimi i të dhënave të pensionit të vdekjes

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të shohin online të dhënat e pensionit të vdekjes.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Receta ime elektronike (për qarkun e Durrësit)

  Ky shërbim elektronik bën të mundur publikimin online të të dhënave të Recetës elektronike te shtetasve të qarkut Durrës.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim /ndryshim/ shuarje Servituti

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrim ose ndryshim ose shuarje të Servitutit të vendosur te kartela e pasurisë në bazë të dokumenteve të nevojshme që disponon personi, në dobi të të cilit është vënë se ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim apo fshirje e hipotekës ligjore

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin apo fshirjen e hipotekës ligjore. Raste të tilla janë bllokime të pasurisë në bazë të ndonjë ligji, bllokimet tatimore etj. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në p ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim apo fshirje e kontratave të tjera të hipotekës, si dhe kopje kartele brenda këtij afati

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrim apo fshirje të kontratave të tjera të hipotekës (për shembull vendosje apo heqje e bllokimit nga ndonjë kredimarrje), si dhe të pajisen me kopje kartele brenda kë ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme me rilevim e azhurnim nga ZRPP-ja

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrim fillestar të pasurisë së paluajtshme ku rilevimi e azhurnimi kryhet nga Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme. Sqarim : Zona juaj mund të jetë n ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme pa rilevim e azhurnim nga ZRPP-ja

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë online një aplikim për regjistrim fillestar të pasurisë së paluajtshme pa rilevim e azhurnim nga ZRPP-ja (rilevimi dhe azhurnimi bëhet nga të tjerë).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim fillestar i veçantë i pasurive të paluajtshme në zonat rurale

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrim fillestar të veçantë të pasurive të paluajtshme në zonat rurale përsa kohë zona nuk është përfshirë në këtë proçes. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proçes dixh ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i aktit noterial për pezullimin e veprimeve të regjistrimit

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për pezullimin e veprimeve të regjistrimit me kërkesë të pronarit të pasurisë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i aktit të trashëgimisë

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e aktit të trashëgimisë. Ky akt trashëgimie duhet të regjistrohet brenda 30 ditëve. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proçes dixhitalizimi dhe do të përditësohe ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i deklaratës për heqje dorë nga pronësia

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrim të deklaratës (aktit noterial) për heqje dorë nga pronësia

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i kërkesë padisë

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e kërkesë padisë të marrë nga gjykata

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i kontratës së dhurimit

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e kontratave të dhurimit në bazë të aktit noterial që qytetari disponon. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proçes dixhitalizimi dhe do të përditësohet shumë shp ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i kontratës së shitjes, kontratës së shkëmbimit dhe kontratës së dhurimit me rezervë/kusht të pasurisë së paluajtshme

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e kontratës së shitjes, kontratës së shkëmbimit dhe kontratës së dhurimit me rezervë/kusht të pasurisë së paluajtshme që ky kusht/rezervë të regjistrohet në kart ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i marrëveshjeve dhe akteve lidhur me kufijtë e pasurive të paluajtshme

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e marrëveshjeve apo edhe të akteve noteriale që kanë të bëjnë me kufijtë e pasurive të paluajtshme. Sqarim: zona juaj mund të jetë në proçes dixhitalizimi dhe d ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i pasurisë së paluajtshme të fituar me parashkrim fitues

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetareve që të dërgojne një aplikim për regjistrimin e pasurisë së paluajtshme të fituar me parashkrim fitues (vendimi gjyqësor të formës së prerë për fitim pronësie). Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proçes dix ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i prokurës

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrim të prokurës që të shmanget kërkesa e saj për aplikime të mëtejshme.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i të drejtës së parablerjes

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e aktit noterial që përcakton të drejtën e parablerjes të një prej bashkëpronarëve. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proçes dixhitalizimi dhe do të përditës ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i vendimit gjyqësor për vendosjen e masës së sigurimit të padisë

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrim të vendimit gjyqësor për vendosjen e masës së sigurimit të padisë të paraqitur në gykatë nga i interesuari (që të pengojë kryerjen e veprimeve mbi pasurinë).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i akteve me të cilat krijohet një shoqëri apo një subjekt tjetër i së drejtës që ka në pronësi pasuri të paluajtshme apo gëzon të drejta të tjera reale

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dëgojnë një aplikim për regjistrimin e akteve me të cilat krijohet një shoqëri apo një subjekt tjetër i së drejtës që ka në pronësi pasuri të paluajtshme (ose gëzon të drejta reale). Sqarim: Zona j ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i akteve noteriale që lidhen ndërmjet zhvilluesit të pronës dhe pronarëve të truallit apo me subjektet e treta

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e akteve noteriale që lidhen ndërmjet zhvilluesit të pronës, pronarëve të truallit dhe subjekteve të treta (ku subjektet të treta janë palë të interesuara për pr ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i aktit për kalimin e pronësisë nga përmbaruesi gjyqësor

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e aktit për kalimin e pronësisë nga përmbaruesi gjyqësor.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i Aktit të Bashkëpronësisë për objektet në bashkëpronësi të detyrueshme

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrim të Aktit të Bashkëpronësisë për objektet që kanë bashkëpronësi të detyrueshme. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proçes dixhitalizimi dhe do të përditësohet shumë ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i kalimit të pronësisë me anë të ligjit me vendim të gjykatës apo të një akti administrativ

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e kalimit të pronësisë në bazë të ndonjë ligji , vendim gjykate(vendim komisioni) apo të një akti administrativ ( AKKP, AMTP, Bashkia etj ). Sqarim: Zona juaj m ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i kontratave të shitjes

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e kontratave të shitjes në bazë të aktit noterial që qytetari disponon. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proçes dixhitalizimi dhe do të përditësohet shumë shpe ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlerë 1.000.000 - 10.000.000 lekë, si dhe kopje kartele brenda këtij afati

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlerë 1.000.000 - 10.000.000 lekë, si dhe k ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlerë deri në 1.000.000 lekë si dhe kopje kartele brenda këtij afati

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për Regjistrimin e kontratave të hipotekimit (nga banka apo institucione të tjera kredidhënëse), për kredi me vlerë deri në 1 000.000 lekë si dhe kopje kartele brenda këtij afat ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlerë mbi 10.000.000 lekë si dhe kopje kartele brenda këtij afati

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e kontratave të hipotekimit (nga banka apo institucione të tjera kredidhënëse), për kredi me vlerë 10 000 000 lekë si dhe kopje kartele brenda këtij afati. Sqar ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i kontratës së qirasë apo të nënqirasë

  Shërbimi elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e kontratës së qirasë apo të nënqirasë. Nënqera nënkupton lëshimi me qera i një objekti të marrë me qera.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i kontratës së shkëmbimit

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e kontratës së shkëmbimit të hartuara sipas ligjit. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proçes dixhitalizimi dhe do të përditësohet shumë shpejt.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i lejes së ndërtimit

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e lejes së ndërtimit dhe/ose leja e zhvillimit, e lëshuar nga autoriteti përgjegjës.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i objekteve të legalizuara

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e objekteve të legalizuara (Leje legalizimi nga Agjensia e Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave Ndërtimore Informale). Sqarim: Zona juaj mund të je ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i përkohshëm i karabinasë

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin regjistrimi i punimeve të reja në fazën e karabinasë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i titujve në përdorim

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin e titujve ( oborreve) në përdorim. Titujt në 'përdorim' lëshohen nga institucionet shtetërore. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proçes dixhitalizimi dhe do të ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi përfundimtar i ndërtimeve të reja

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për regjistrimin përfundimtar të ndërtimeve të reja. Kjo është faza e fundit që vjen pas regjistrimit të lejes së ndërtimit dhe ,regjistrimit të përkohshem të karabinasë. Sqarim: ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rekomandim i ri për konsultë tek mjeku specialist

  Ky shërbim elektronik u mundëson qytetarëve të ngarkojnë një rekomandim për konsultë tek mjeku specialist, lëshuar nga mjeku i familjes pranë Qendrës Shëndetësore ku janë të regjistruar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rekomandimet e mia të lëshuara nga mjeku i familjes

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik qytetarët mund të aksesojnë rekomandimet e lëshuara nga mjeku i familjes për konsultë tek mjeku specialist.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rezervimi i takimit për kryerjen e një konsulte, ekzaminimi mjekësor

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik qytetarët aksesojnë dhe rezervojnë kryerjen e një konsulte ose ekzamimimi mjekësor me mjekët specialistë duke ndjekur sistemin e referimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rikomisionim në KMCAP

  Ky shërbim elektronik mundëson rikomisionimin në KMCAP

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Saktësim i kufijve të pasurisë

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për saktësim të kufijve të pasurisë në bazë të ndonjë dokumentacioni (plan rilevimi, akt noterial etj). Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proçes dixhitalizimi dhe do të përdi ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shpërblim financiar nga statusi "Dëshmor i Atdheut"

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të të dhënave të shpërblimit financiar nga statusi "Dëshmor i Atdheut".

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Taksat dhe tarifat vendore

  Nëpërmjet këtij shërbimi qytetarët që banojnë në bashkitë: - Vlorë - Kamëz - Berat - Lushnjë - Sarandë - Patos - Kuçovë - Vorë; mund të informohen për taksat dhe tarifat vendore.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Taksat dhe tarifat vendore - Bashkia Durrës (Biznes)

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik bizneset në Bashkinë e Durrësit mund të informohen për taksat dhe tarifat vendore si dhe t'i paguajnë ato online

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Taksat dhe tarifat vendore - Bashkia Durrës (Qytetar)

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik qytetarët që banojnë në Bashkinë e Durrësit mund të informohen për taksat dhe tarifat vendore si dhe t'i paguajnë ato online

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Taksat e automjeteve

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të taksave të automjeteve në zotërim të qytetarëve e bizneseve dhe pagesën e tyre online.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Të dhënat e barnave mjekësore dhe çmimet e tyre

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik përdoruesit e portalit unik qeveritar e-albania mund të informohen online mbi të dhënat e barnave mjekësore të regjistruara në Republikën e Shqipërisë dhe çmimeve të tyre

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Të dhënat e biznesit

  Ky shërbim elektronik ofron në kohë reale informacione mbi biznesin tuaj. Këto të dhëna merren ne kohe reale nga Qendra Kombëtare e Biznesit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Të dhënat familjare

  Ky shërbim elektronik ju mundëson të shikoni dhe verifikoni të dhënat familjare, ekstrakt nga Regjistri i Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, në formën e certifikatës familjare.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Të dhënat personale

  Ky shërbim elektronik ju mundëson të shikoni dhe verifikoni të dhënat personale. Këto të dhëna personale merren në kohë reale nga Regjistri i Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Trajtim i veçantë financiar i efektivëve lundrues në pension

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të të dhënave të trajtimit të veçantë financiar të efektivëve lundrues në pension.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Trajtim i veçantë financiar i pilotëve fluturues në pension

  Ky shërbim elektronik mundëson publikimin online të të dhënave të trajtimit të veçantë financiar të pilotëve fluturues në pension.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Verifikim nënshkrimi elektronik

  Ky shërbim mundëson verifikimin e nënshkrimit elektronik për dokumente të shkarkuara nga portali unik qeveritar e-Albania

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Verifikimi online i gjendjes juridike të pronësisë dhe të dhënave të tjera të pasurisë së paluajtshme

  Shërbimi elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për verifikimin online të gjendjes juridike të pasurisë si informacion mbi pronarin aktual apo statusin aktual të kësaj pasurie etj. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proçes dixhi ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim pensioni

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të marrin online vërtetimin e përfitimit të pensionit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë “Tregtimi me shumicë i barnave për kafshë”

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për “Tregtimi me shumicë i barnave për kafshë”.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për “Prodhim i barnave (për kafshë)”

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për “Prodhim i barnave (për kafshë)”.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për "Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove".

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për operim të një fushe fluturimi

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për operim të një fushe fluturimi.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për operim të një fushe fluturimi për avionët pa motor

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për operim të një fushe fluturimi për avionët pa motor.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për prodhim dhe tregtim të plehrave kimike me rrezikshmëri

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për prodhim dhe tregtim të plehrave kimike me rrezikshmëri.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për shërbime ndërhyrëse në rast emergjencash

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për shërbime ndërhyrëse në rast emergjencash.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për shërbime portuale(tërheqje mbeturinash nga porti/shërbim i pajisjeve portuale/survejim i mjeteve lundruese/ushtrim pilotimi)

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për shërbime portuale (tërheqje mbeturinash nga porti/shërbim i pajisjeve portuale/survejim i mjeteve lundruese/ushtrim pilotimi).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për shërbime të ruajtjes, transportimit e shoqërimit të vlerave monetare e sendeve të çmuara

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për shërbime të ruajtjes, transportimit e shoqërimit të vlerave monetare e sendeve të çmuara.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për shitblerje e mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove të reja ose të përdorura

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për shit-blerjen e mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove të reja ose të përdorura.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për trafik ajror të përgjithshëm (aeroport për operime të përgjithshme)

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për trafik ajror të përgjithshëm (aeroport për operime të përgjithshme).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për trafik ajror të veçantë (aeroport me operime të veçanta)

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për trafik ajror të veçantë (aeroport me operime të veçanta).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për transport ndërkombëtar detar i automjeteve dhe/ose udhëtarëve

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për transport ndërkombëtar detar i automjeteve dhe/ose udhëtarëve.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për transport ndërkombëtar detar të mallrave dhe njerëzve

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për transport ndërkombëtar detar të mallrave dhe njerëzve.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qera

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qera.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të shërbimit të paisjeve të sigurimit të jetës në det

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të shërbimit të pajisjeve të sigurimit të jetës në det.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për ushtrimin e veprimtarisë së survejimit të mjeteve lundruese

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për ushtrimin e veprimtarisë së survejimit të mjeteve lundruese.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për veprimtari të lidhura me substancat dhe preparatet kimike me rrezikshmëri

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për veprimtari të lidhura me substancat dhe preparatet kimike me rrezikshmëri.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për autentifikim nënshkrimi

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezidentë jashtë shtetit shqiptar të aplikojnë online për autentifikim nënshkrimi, për të firmosur më pas procesverbalin e dorëzimit në prezencë të konsullit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për Çertifikatë Familjare

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezident në shtete të ndryshme, të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar, certifikatën familjare.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për certifikatë lindje (vetëm për Italinë)

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezidentë në Itali, të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar, certifikatën e lindjes

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për Çertifikatë Martese

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezident në Itali, të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar, certifikatën e martesës.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për certifikatë pronësie mjeti

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve dhe bizneseve të aplikojnë online për të marrë certifikatën e pronësisë së mjeteve që ata zotërojnë si dhe të paguajnë online koston përkatëse të aplikimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për certifikatë vdekje

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezident në Itali, të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar, certifikatën e vdekjes.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për çregjistrim të përhershëm mjeti

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson zotëruesve të automjeteve të aplikojnë online për çregjistrim të përhershëm të mjetit, si dhe të paguajnë online koston përkatëse të aplikimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për çregjistrim të përkohshëm mjeti

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson zotëruesve të automjeteve të aplikojnë online për çregjistrim të përkohshëm të mjetit, si dhe të paguajnë online koston përkatëse të aplikimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për deklaratë noteriale

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezidentë jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë, të aplikojnë online për deklaratë noteriale.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për ekstrakt dokumenti (dublikatë)

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezidentë jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë, të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar, ekstrakt dokumenti (dublikatë).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për Kartë Shëndeti për fëmijën nga kryefamiljari

  Ky shërbim elektronik ju mundëson të aplikoni online për të pajisur me kartë shëndeti fëmijën Kujdes: Përpara se të aplikoni, ju lutemi duhet të keni regjistruar fëmijën tuaj pranë mjekut të familjes.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për Legalizimin e dokumenteve

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezident jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë, të aplikojnë per legalizim dokumentash online për të marrë më pas përgjigje, nëpërmjet shërbimit postar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për leje kalimi

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për t'u pajisur më pas nëpërmjet shërbimit postar, me leje kalimi të shtetasve shqiptarë të rritur që nuk kanë dokument të vlefshëm udhëtimi dhe që do të kthehen në Shqipër ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për Leje Martese (Nulla Osta Matrimonio)

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezident në Itali, të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar, Lejen e Martesës (Nulla Osta Matrimonio)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për leje qarkullimi ndërkombëtare

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve/bizneseve të aplikojnë online për leje qarkullimi ndërkombëtare, si dhe të paguajnë online koston përkatëse të aplikimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për leje qarkullimi provizore

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik, qytetarët/bizneset që zotërojnë një automjet mund të aplikojnë online për leje qarkullimi provizore në rast humbjeje, vjedhjeje ose dëmtimi, si dhe të kryejnë online pagesën përkatëse për aplikimin

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për lejedrejtimi (Autoshkollat)

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik autoshkollat mund të verifikojnë dhe pranojnë aplikimet për lejedrejtimi nga qytetarët

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për lejedrejtimi (Qytetarët)

  Nëpërmjet këtij shërbimi qytetarët mund të aplikojnë online për lejedrejtimi.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për Lënie Shtetësie

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezident jashtë shtetit shqiptar të aplikojnë online për të kërkuar lënien e shtetësisë së huaj, për të firmosur më pas procesverbalin e dorëzimit në prezencë të konsullit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë operimi të aerodromit

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë operimi të aerodromit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për “Peshkim dhe forma të tjera të shfrytëzimit të faunës ujore të egër””

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për “Peshkim dhe forma të tjera të shfrytëzimit të faunës ujore të egër”.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për “shërbime spitalore”

  Shërbimi elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për licencim për “shërbime spitalore”.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licence për “Tregtimi me shumicë i barnave për njerëz”

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë per “Tregtimi me shumicë i barnave për njerëz”.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për agjenci që trajtojnë praktikat e qarkullimit të mjeteve me motor dhe/ose të rimorkiove

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për agjenci që trajtojnë praktikat e qarkullimit të mjeteve me motor dhe/ose të rimorkiove.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për aktivitetin “Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis”

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për aktivitetin “Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis”.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për arsim parauniversitar(kopsht/shkollë 9-vjeçare/shkollë e mesme)

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për arsim parauniversitar(kopsht/shkollë 9-vjeçare/shkollë e mesme).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për formim profesional

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për formim profesional.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për import të mbetjeve për qëllim riciklimi, përpunimi dhe/ose përdorimi ose importi i substancave ozonholluese

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për import të mbetjeve për qëllim riciklimi, përpunimi dhe/ose përdorimi ose importi i substancave ozonholluese.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për inseminim artificial (stacionet e inseminimit artificial/inseminatorët)

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për inseminim artificial (stacionet e inseminimit artificial/inseminatorët).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për institucion arsimor plotësues

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për institucion arsimor plotësues.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për kultivim të kafshëve ujore në fermat e akuakulturës

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për kultivim të kafshëve ujore në fermat e akuakulturës.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për leje kërkim-zbulim shfrytëzimi

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për leje kërkim-zbulim shfrytëzimi.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për leje kërkim-zbulimi

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për leje kërkim-zbulimi.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për leje minerare shfrytëzimi

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për leje minerare shfrytëzimi.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për leje mjedisore e tipit A

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për leje mjedisore e tipit A.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për leje mjedisore e tipit B

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për leje mjedisore e tipit B.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për leje mjedisore e tipit C

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për leje mjedisore e tipit C.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për mbarështim të kafshëve në fermat agroblektorale të mëdha

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për mbarështim të kafshëve në fermat agroblektorale të mëdha.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për prodhim industrial dhe/ose përpunim i produkteve të duhanit

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për prodhim industrial dhe/ose përpunim i produkteve të duhanit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për prodhim përpunim dhe shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për prodhim përpunim dhe shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për prodhim të barnave

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për prodhim të barnave.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për prodhimin dhe/ose tregtimin e materialit racor

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për prodhimin dhe/ose tregtimin e materialit racor.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për shërbime aeroportuale

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për shërbime aeroportuale.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për shërbime të përkujdesit rezidencial

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për shërbime të përkujdesit rezidencial.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për shërbime të ruajtjes së personave, objekteve dhe veprimtarive

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për shërbime të ruajtjes së personave, objekteve dhe veprimtarive.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerëz)

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerëz).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për transport kombëtar detar i mallrave dhe i njerëzve

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për transport kombëtar detar të mallrave dhe të njerëzve.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për transport rrugor ndërkombëtar të udhëtarëve

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për transport rrugor ndërkombëtar të udhëtarëve.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për tregti me shumicë të kafshëve të gjalla

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për "Tregti me shumicë të kafshëve të gjalla”.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për tregtim me shumicë të plehrave kimike me rrezikshmëri

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për tregtim me shumicë të plehrave kimike me rrezikshmëri.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për tregtimin e pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për tregtimin e pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për ushtrimin e veprimtarisë së furnizimit me karburant, për konsum, të anijeve në porte dhe në rada

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për ushtrimin e veprimtarisë së furnizimit me karburant, për konsum, të anijeve në porte dhe në rada.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për ushtrimin e veprimtarisë së ormexhimit

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për ushtrimin e veprimtarisë së ormexhimit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për ushtrimin e veprimtarisë së pilotimit

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për ushtrimin e veprimtarisë së pilotimit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbetjeve të ngurta dhe vajore në Autoritetin Portual Durrës, Porto Romano dhe në radat e tyre përkatëse

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbetjeve të ngurta dhe vajore në Autoritetin Portual Durrës, Porto Romano dhe në radat e tyre përkatëse.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbetjeve të ngurta dhe vajore në portet e tjera detare të Republikës së Shqipërisë dhe në radat e tyre

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve të aplikojnë për t’u pajisur me licencë për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbetjeve të ngurta dhe vajore në portet e tjera detare të Republikës së Shqipërisë dhe në radat e tyre.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për licencë të re në Qendrën Kombëtare të Biznesit

  Ky shërbim ofron mundësinë e aplikimit online për licencë të re (Grupi I dhe II) në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për Lidhje Martese me Shtetas Shqiptar

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezident jashtë shtetit shqiptar të aplikojnë online për kryer lidhje martese me shtetas shqiptar, për tu njoftuar më pas nga konsulli me email/telefon për ditën e paraqitjes në Përfa ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për Lidhje Martese me Shtetas të Huaj

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezident jashtë shtetit shqiptar të aplikojnë online për kryer lidhje martese me shtetas të huaj, për tu njoftuar më pas nga konsulli me email/telefon për ditën e paraqitjes në Përfaq ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për mbyllje pensioni

  Ky shërbim elektronik ofron mundësinë e aplikimit online për mbyllje pensioni

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për Njësimin e kopjes me origjinalin

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezident jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë, të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar, njësimin e kopjes me origjinalin.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për Pasaportë dhe Kartë Identiteti

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezident jashtë shtetit shqiptar të aplikojnë online për Pasaportë dhe Kartë Identiteti, për tu paraqitur më pas në përfaqësi për të lënë shenjat e gishtërinjve.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për pension familjar

  Ky shërbim elektronik ofron mundësinë e aplikimit online për pension familjar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për pension invaliditeti (KMCAP)

  Ky shërbim elektronik ofron mundësinë e aplikimit online për pension invaliditeti (KMCAP)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për pension pleqërie, suplementar pilot, suplementar lundrues i nëndetëseve apo suplementar për akademik

  Ky shërbim elektronik ofron mundësinë e aplikimit online për pension pleqërie, suplementar pilot, suplementar lundrues i nëndetëseve apo suplementar për akademik

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për pension shtetëror suplementar për personat me funksione kushtetuese

  Ky shërbim elektronik ofron mundësinë e aplikimit online për pension shtetëror suplementar për personat me funksione kushtetuese

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për Përkthim Dokumenti

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar ose personalisht, dokumentin e përkthyer.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për procesverbal

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezidentë jashtë shtetit shqiptar të aplikojnë online për procesverbal, për të firmosur më pas procesverbalin e dorëzimit në prezencë të konsullit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për prokurë të posaçme

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezidentë jashtë shtetit shqiptar të aplikojnë online për prokurë të posaçme, për të firmosur më pas procesverbalin e dorëzimit në prezencë të konsullit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për revokim licence në Qendrën Kombëtare të Biznesit

  Ky shërbim elektronik ofron mundësinë e revokimit të licencës (Grupi I dhe II) nëpërmjet aplikimit online në Qendrën Kombëtare të Biznesit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për Rifitim shtetësie

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezident jashtë shtetit shqiptar të aplikojnë online për të rifituar shtetësi në vendin e rezidencës.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për rivlerësimin e masës së pensionit të invaliditetit (KMCAP)

  Ky shërbim elektronik ofron mundësinë e aplikimit online për rivlerësimin e masës së pensionit të invaliditetit (KMCAP)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për shpërblim financiar nga statusi "Dëshmor i Atdheut"

  Ky shërbim elektronik ofron mundësinë e aplikimit online për shpërblim financiar nga statusi "Dëshmor i Atdheut".

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për shtetësi shqiptare me njohje

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezident jashtë shtetit shqiptar të aplikojnë online për të marrë shtetësi shtetësi shqiptare me njohje.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për vërtetim certifikatë familjare

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezidentë jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë, të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar, vërtetimin për certifikatë familjare.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për vërtetim certifikatë lindje

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar, vërtetimin e certifikatës së lindjes

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për vërtetim certifikatë martese

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar, vërtetimin e certifikatës së martesës

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për Vërtetim konsullor i ndryshëm

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezident jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë, të aplikojnë online për të marrë më pas, nëpërmjet shërbimit postar, Vërtetim konsullor i ndryshëm.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për vërtetim konsullor identiteti

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezident jashtë shtetit shqiptar të aplikojnë online për vërtetim konsullor identiteti, duke u paraqitur më pas në përfaqësi për të dorëzuar fotot, për verifikimin nga konsulli dhe pë ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për vërtetim konsullor mbi të dhënat e sakta

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për t'u pajisur më pas, nëpërmjet shërbimit postar, me vërtetimin konsullor mbi të dhënat e sakta

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për vërtetim konsullor mbi të dhënat personale

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për t'u pajisur më pas, nëpërmjet shërbimit postar, me vërtetimin konsullor mbi të dhënat personale

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për Vizë

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për t'u pajisur më pas duke u paraqitur në Përfaqësi, me Vizë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikimi online për FZHR

  Ky shërbim elektronik ju mundëson të aplikoni online për grantet konkurruese të Fondit të Zhvillimit të Rajoneve (FZHR)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikimi për administrimin e një magazine fiskale (regjistrim për akcizë)

  Ky shërbim elektronik bën të mundur aplikimin online për administrimin e një magazine fiskale për produktet e akcizës.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Dosja e punonjësit qeveritar në DAP

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik punonjësit e administratës publike mund të kontrollojnë dosjen e tyre të punonjësit online në portalin qeveritar e-albania.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë paraprake për përfitim pensioni pleqërie

  Ky shërbim ju ofron mundësinë për të aplikuar paraprakisht online për përfitim pensioni pleqërie.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për ekstrakt të nënshkruar elektronikisht (Biznes)

  Ky shërbim elektronik ofron një informacion të detajuar mbi të gjitha të dhënat e regjistruara, si dhe historikun e veprimeve të kryera nga subjekti, i cili kërkon të tërheqë ekstraktin/et e regjistrit tregtar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për ekstrakt të nënshkruar elektronikisht (Qytetar)

  Ky shërbim elektronik ofron një informacion të detajuar mbi të gjitha të dhënat e regjistruara, si dhe historikun e veprimeve të kryera për çdo subjekt në regjistrin tregtar të QKR

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për pension shtetëror suplementar i personave me titull shkencor

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për pension shtetëror suplementar i personave me titull shkencor.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për pension shtetëror suplementar për personat me funksione kushtetuese

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për pension shtetëror suplementar për personat me funksione kushtetuese.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për rishqyrtim përfitimi (pensioni)

  Ky shërbim ju ofron mundësinë për të plotësuar një kërkesë online për rishqyrtimin e përfitimit (pensionit) tuaj

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për sigurim shoqëror suplementar për ushtarakët

  Ky shërbim ju ofron mundësinë për të aplikuar online për sigurim shoqëror suplementar për ushtarakët.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për trajtim të veçantë financiar për efektivët lundrues në pension

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për trajtim të veçantë financiar për efektivët lundrues në pension.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për trajtim të veçantë financiar për pilotët fluturues në pension

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për trajtim të veçantë financiar për pilotët fluturues në pension.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për transferim dosjeje përfitimi (pensioni)

  Ky shërbim ju ofron mundësinë për të plotësuar një kërkesë online për transferimin e dosjes tuaj të pensionit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Korrigjim gabimesh në certifikatën e pasurisë së paluajtshme

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për korrigjim gabimesh në certifikatën e pasurisë së paluajtshme shoqëruar me një dokument vërtetues të këtij gabimi.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshim certifikate pronësie

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për pajisje certifikate pronësie. Sqarim: Zona juaj mund të jetë në proçes dixhitalizimi dhe do të përditësohet shumë shpejt.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshimi i një certifikate të re kur ka humbur apo është dëmtuar certifikata e marrë

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për lëshimin e një certifikate të re kur ka humbur apo është dëmtuar certifikata e marrë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi i individëve për herë të parë (shkalla e dytë), për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme (online)

  Ky shërbim elektronik iu mundëson individëve të aplikojnë online për t'u pajisur me licencë për herë të parë (shkalla e dytë), për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi i individëve që kërkojnë shkallën e parë (rritje shkalle) (online)

  Pajisja e individëve me licencë të shkallës së parë, për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi i shoqërive për herë të parë (online)

  Ky shërbim elektronik iu mundëson shoqërive të aplikojnë online për t'u pajisur me licencë për herë të parë, për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Matura Shtetërore

  Matura Shtetërore është një shërbim elektronik i cili mundëson aplikimin online në formularët A1 dhe A1Z. Shërbimi funksionon bazuar në udhëzimin vjetor të ministrit të Arsimit dhe Sportit. Ju bëjmë me dije se afati i fundit i aplikimit për formularin ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ndryshim apo shtesë të vlerësuesve të punësuar në shoqëri (online)

  Ky shërbim elektronik iu mundëson shoqërive të aplikojnë online për t'u pajisur me licencë për ndryshimin apo shtimin e vlerësuesve të punësuar në shoqëri, për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ndryshimi i emërtimit të shoqërisë, ndryshimi i drejtuesve ligjorë apo i selisë së shoqërisë (online)

  Ky shërbim elektronik iu mundëson shoqërive të aplikojnë online për t'u pajisur me licencë për ndryshimin e emërtimit të shoqërisë, ndryshimi i drejtuesve ligjorë apo i selisë së shoqërisë, për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit të pasurive t ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Njësimi i diplomave dhe certifikatave të lëshuara nga institucionet e huaja të arsimit të lartë

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve të aplikojnë online për njësimin e diplomave të huaja si, bachelor, master dhe doktoraturë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pajisja me dublikatë të licencës individuale (online)

  Ky shërbim elektronik mundëson aplikimin online për pajisjen me dublikatë të licencës individuale, për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim fillestar i biznesit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit

  Ky shërbim elektronik mundëson regjistrimin e individëve, të cilët kërkojnë të ushtrojnë një veprimtari tregtare

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim të vendimeve/akte të gjykatës, zyrës përmbarimore ose autoriteteve të tjera publike (Administratë)

  Ky shërbim elektronik ndihmon në thjeshtimin e mëtejshëm të procedurave të regjistrimit, shkurtimit të kohës së publikimit dhe zbatimit të vendimeve/akteve të gjykatës, zyrave përmbarimore ose autoriteteve të tjera për të dhënat e regjistruara ose veprimt ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim të vendimeve/akte të gjykatës, zyrës përmbarimore ose autoriteteve të tjera publike (Biznes)

  Ky shërbim elektronik ndihmon në thjeshtimin e mëtejshëm të procedurave të regjistrimit, shkurtimit të kohës së publikimit dhe zbatimit të vendimeve/akteve të gjykatës, zyrave përmbarimore ose autoriteteve të tjera për të dhënat e regjistruara ose veprimt ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim të vendimeve/akte të gjykatës, zyrës përmbarimore ose autoriteteve të tjera publike (Individ)

  Ky shërbim elektronik ndihmon në thjeshtimin e mëtejshëm të procedurave të regjistrimit, shkurtimit të kohës së publikimit dhe zbatimit të vendimeve/akteve të gjykatës, zyrave përmbarimore ose autoriteteve të tjera për të dhënat e regjistruara ose veprimt ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrime të tjera të biznesit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit

  Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë bizneseve që aplikojnë për regjistrime të tjera ose ndryshime në të dhënat e regjistruara në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rinovim i licencës individuale (online)

  Ky shërbim elektronik mundëson aplikimin për rinovimin e licencës për individë, për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rinovim ose dublikatë të licencës së shoqërisë (online)

  Ky shërbim elektronik iu mundëson shoqërive të aplikojnë online për t'u pajisur me dublikatë ose rinovim licence, për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Akreditimi i institucioneve shëndetësore publike e private

  Ky shërbim tregon hapat që duhen ndjekur për të realizuar procesin e akreditimit të institucioneve shëndetësore, publike e private, bazuar në plotësimin e standardeve të miratuara nga Ministria e Shëndetësisë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ankesë pranë Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

  Nëse viheni në dijeni se të dhënat tuaja po përpunohen në kundërshtim me rregullat që parashikohen në Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ju (si subjekti i të dhënave) mund t'i drejtoheni zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Apelim i vendimeve të refuzimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Patentave dhe Markave

  Qëllimi i këtij shërbimi është t'u jepet mundësia aplikantëve për ankesa ndaj vendimeve të marra nga DPPM.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikimi për licencë të shoqërive që kryejnë punime ndërtimi

  Pajisja e shoqërive të ndërtimit me licencë profesionale për kryerjen e punimeve të ndërtimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikimi për regjistrimin në konkursin e pranimit të Shkollës së Magjistraturës

  Ky shërbim ju tregon hapat e aplikimit për regjistrim në konkursin e pranimit në Shkollën e Magjistraturës.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për eksportin dhe tranzitin e mbetjeve

  Informacion rreth autorizimit për eksportin dhe tranzitin e mbetjeve

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për linjë të rregullt ndërkombëtare

  Pajisja e subjektit me Autorizimin Shqiptar dhe Certifikate (linjë/rasti) e cila lëshohet nga Drejtoria e Licencimit në Ministri

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikatë për transport ndërkombëtar udhëtarësh me autobus

  Pajisja e subjektit me Certifikate (linje dhe rasti), e cila lëshohet nga Drejtoria e Licencimit në Ministri.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Dhënie dokumenti teknik arkivor (marrje dosje pronësie)

  Ky shërbim tregon hapat që duhen ndjekur për të marrë dosje pronësie.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Dhënie dokumenti teknik arkivor (marrje genplan A3)

  Ky shërbim ju tregon hapat për të marrë genplan A3, pranë Arkivit Qendror Teknik të Ndertimit (AQTN).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Dhënie dokumenti teknik arkivor (marrje genplan A4)

  Ky shërbim tregon hapat dhe dokumentacionin që ju duhen për të marrë genplan A4, pranë zyrave të Arkivit Qendror Teknik të Ndertimit, (AQTN)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Dhënie e informacionit koordinativ për çdo pasuri të paluajtshme

  Dhënia e informacionit me koordinata përçdo pasuri të paluajtshme.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Dhënie filmash për aktivitete kulturore

  Shfaqje filmi sipas programeve të ndërtuara nga Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit (AQSHF) për studentë, nxënës, organizata, etj, në kinemanë e AQSHF-së apo në salla të tjera sipas programit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Dhënie me qira të fondit shtetëror kullosor

  Përcaktimi i rregullave dhe të procedurave, që ndiqen për heqjen, shtimin dhe ndryshimin e destinacionit të fondit kullosor

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Dhënie në përdorim me kontratë qiraje të fondit pyjor dhe kullosor publik

  Mbi bazën e kërkesës se subjekteve, u jepet subjekteve ose qytetarëve për përdorim për qëllime pushimi, mbarshtim flore dhe fauna, sheshe kampingu

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Fitimi i shtetësisë me origjinë

  Fitimi i shtetësisë me dhënie të shtetësisë, për persona me origjinë shqiptare.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Fitimi i shtetësisë nga origjina me njohje

  Fitimi i shtetësisë me njohje të shtetësisë për persona me origjinë shqiptare

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Fondi i Ekonomisë Kreative

  Fondi i Ekonomisë Kreative (artizanatit), ka për qëllim të ndihmojë bizneset mikro dhe të vogla për zhvillimin e sektorit të artizanatit dhe zejtarisë në Shqipëri, duke krijuar një mjedis të favorshëm për aktivitete më të qëndrueshme ekonomike dhe krijimi ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Fondi i Inovacionit

  Fondi i Inovacionit u jep ndihmë, në formë granti të drejtpërdrejtë, ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme, deri në 400 000 (katërqind mijë) lekë. Në varësi të vlerësimit për projektin e dorëzuar nga aplikanti/tët, skema mbulon 50% të kostove të pranu ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Fondi i Konkurrueshmërisë

  Qëllimi i këtij fondi është të ndihmojë kompanitë shqiptare të depërtojnë me eksportet e tyre në tregje të huaja, duke siguruar mbështetjen e nevojshme financiare për aktivitete që do të ndihmojnë në zbatimin e planit të tyre të marketingut për eksport.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Fondi në Mbështetje të Sipërmarrjeve “Start-Up”

  Fondi ka për qëllim të mbështesë bizneset e sapo krijuara “Start-Up” në Shqipëri, nëpërmjet subvencionimit financiar të drejtpërdrejtë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Hartim akti për heqje nga fondi pyjor dhe kullosor kombëtar

  Për përcaktimin e rregullave për paraqitjen e kërkesës, mbajtjen dhe plotësimin e dokumentacionit teknik, si dhe të kritereve e proceduarave të zvogëlimit të sipërfaqes së vëllimit të fondit pyjor.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Hostim fizik/vendndodhje e përbashkët (co-location) në Data Center-in Qeveritar

  AKSHI, me anë të Data Center-it Qeveritar, të ndërtuar në ambjentet e tij, ofron hapësirë fizike - Rack dhe hapësirë "U" në Rack për shërbimet e institucioneve qeveritare

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Informacion zyrtar i pasurisë për individët dhe institucionet

  Informacion zyrtar i pasurisë për individët dhe institucionet

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Instalim automatik dhe qendror i aplikimeve

  Nëpërmjet këtij shërbimi është i mundur instalimi i aplikimeve të ndryshme të kërkuara në kompjuterat, të cilët janë në domainin GOV.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Instalim automatik dhe qendror i aplikimeve (antivirus)

  Nëpërmjet këtij shërbimi është i mundur instalimi, konfigurimi dhe menaxhimi i antivirusit ne kompjuterat të cilët janë në domainin GOV.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kalim i regjistrimit nga regjistrat hipotekorë në sistemin e regjistrimit të pasurive të paluajtshme

  Kalim i regjistrimit nga regjistrat hipotekorë në sistemin e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, para ose pas përfundimit të regjistrimit fillestar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kalimi në pronësi i oborreve në përdorim

  AKKP ngarkohet për tjetërsimin e oborreve në përdorim

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për blerjen e pajisjeve hardware TIK

  Institucionet e administratës shtetërore, në rastet e projekteve që i përkasin fushës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, duhet të marrin aprovimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për regjistrimin e bashkimit, ndarjes apo pjesëtimit të pasurisë së paluajtshme

  Kërkesë për regjistrimin e bashkimit, ndarjes apo pjesëtimit të pasurisë së paluajtshme

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kompensimi në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet informale

  Nga ky lloj kompensimi financiar përfitojnë të gjithë ata subjekte, prona private e të cilëve është prekur nga ndërtimet informale

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Komunikim i menjëhershëm: Instant Messaging, Audio, Video dhe Conference Audio-Video

  Nëpërmjet këtij shërbimi është e mundur të komunikohet nëpërmjet mesazheve tekst,audio dhe video të transmetuara në rrjet nga përdoruesit në kohë reale.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Konsultim i kartelës së pasurive të paluajtshme

  Konsultim i kartelës së pasurive të paluajtshme

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kopje të vërtetuara të dokumenteve tekniko-ligjore

  Kopje të vërtetuara të dokumenteve tekniko-ligjore, në të cilat bazohet regjistri i pasurive të paluajtshme/faqe.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Korrigjim gabimesh në certifikatën e pasurisë së paluajtshme

  Regjistruesi korrigjon gabimet materiale në certifikatë dhe/ose kartelën e pasurisë së paluajtshme, me kërkesë të pronarit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Korrigjim gabimesh në hartën kadastrale

  Regjistruesi korrigjon gabimet materiale në certifikatë dhe/ose kartelën e pasurisë së paluajtshme, me kërkesë të pronarit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Korrigjim gabimesh në kartelë

  Regjistruesi korrigjon gabimet materiale në certifikatë dhe/ose kartelën e pasurisë së paluajtshme, me kërkesë të pronarit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kundërshtimi i regjistrimit të markës së publikuar

  Ky shërbim ju tregon hapat se si të parandaloni shkeljen e të drejtave të markave të regjistruara nëpërmjet të drejtës për kundërshtimin e regjistrimit të një aplikimi të mëvonshëm. Ky shërbim ofrohet në zbatim të Ligjit 9947, datë 07.07.2008, "Për Pronës ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Leje Mjedisore Tipi A dhe B

  Subjektet që ushtrojnë aktivitete me ndikim në mjedis duhet të pajisen me Leje Mjedisore sipas kategorisë së aktivitetit që ushtrojnë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Leje Mjedisore Tipi C

  "Leje mjedisi e tipit C” është leja e miratuar nga Agjencia Rajonale e Mjedisit dhe e lëshuar nga QKL-ja, që i jep të drejtën e funksionimit, tërësisht ose pjesërisht, instalimit të tipit C, sipas përcaktimit të ligjit nr 10448 “Per lejet e mjedisit”

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Leje/Certifikatë në Kuadër të Konventës për Tregtinë Ndërkombëtare të Specieve të Rrezikuara të Florës dhe Faunës së Egër (Cites)

  Leje/Certifikatë që jepet nga Ministria e Mjedisit, për të interesuarit që duan të pajisen me leje me eksport dhe import të specieve të rralla të mbrojtura nga Konventa për Tregtinë Ndërkombëtare të Specieve të Rrezikuara të Florës dhe Faunës së Egër (Ci ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lejekalimi

  Pajisja me lejekalimi e shtetasve shqiptarë të rritur, që nuk kanë dokument të vlefshëm udhëtimi dhe që do të kthehen në Shqipëri

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lejekalimi për shtetas të huaj

  Pajisja me lejekalimi e shtetasve të huaj që kanë leje qëndrimi në Shqipëri dhe që nuk kanë mundësi të pajisen me dokumente udhëtimi nga shteti përkatës.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lejekalimi për të mitur

  Pajisja me lejekalimi për fëmijë të mitur, që nuk kanë dokument të vlefshëm udhëtimi (humbur ose dëmtuar) ose të bebeve të lindura jashtë vendi dhe që dëshirojnë të vijnë ose kthehen në Shqipëri.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshim certifikatë pronësie

  Lëshim certifikatë pronësie

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale

  Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshim vërtetim pronësie

  Lëshim vërtetim pronësie

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshim vërtetimesh (negativ/pozitiv)

  Lëshim vërtetimesh (negativ/pozitiv)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshimi i Certifikatës së Kompetencës/CKP

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshimi i një certifikate të re kur ka humbur apo është dëmtuar certifikata e marrë

  Nëse një certifikatë e marrë nga çdo person i interesuar ka humbur ose është dëmtuar, ai mund t’i kërkojë regjistruesit, ku ndodhet pasuria e paluajtshme, lëshimin e një certifikate të re

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshimi i vizave tip D

  Pajisja e shtetasve të huaj me vizën e qëndrimit tip D, për të aplikuar për lejeqëndrimi në Shqipëri

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshimi i vizës tip C

  Pajisja e të huajve me vizë për motive turistike, tip C

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim i agjencive të administrimit kolektiv të të drejtave të autorëve dhe të drejtave të tjera të lidhura me to

  Shqyrtimi i dosjeve të subjekteve të interesuara për t'u pajisur me licencë të administrimit kolektiv të të drejtave

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Arsim bazë - cikli i lartë"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë “Arsimi bazë - cikli i lartë” me kodin IX.1.A.3

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Arsim bazë - cikli i ulët"

  Subjekteve tregtare të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë “Arsimi bazë - cikli i ulët” me kodin IX.1.A.2.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Arsim parashkollor (kopsht)"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë “Arsimi parashkollor (kopsht)” me kodin IX.1.A.1

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Arsim special"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë “Arsimi special” me kodin IX.1.A.8

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Arsim të mesëm artistik e social kulturor"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë “Arsimi i mesëm artistik e social kulturor” me kodin IX.1.A.5

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Arsim të mesëm profesional"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë “Arsimi i mesëm profesional” me kodin IX.1.A.6

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Arsim të mesëm të përgjithshëm (gjimnaz)"

  Subjekteve tregtarë, të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë “Arsimi i mesëm i përgjithshëm (gjimnaz)” me kodin IX.1.A.4

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Arsim të mesëm teknik"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë “Arsimi i mesëm teknik” me kodin IX.1.A.7

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Inseminim artificial (stacionet e inseminimit artificial/inseminatorët)"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë për "Inseminim artificial (stacionet e inseminimit artificial/inseminatorët) me kodin II.2.A.1

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Kultivimi i kafshëve ujore në fermat e akuakulturës"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë “Kultivimi i kafshëve ujore në fermat e akuakulturës” me kodin II.3.B.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Leje kërkim-zbulimi për grupin e mineraleve metalore, jo metalore, qymyrët dhe bitumet; si dhe për grupin e mineraleve ndërtimore dhe grupin e mineraleve radioaktive"

  U ofrohet subjekteve tregtare, të cilat dëshirojnë të pajisen me leje “Leje kërkim-zbulimi për grupin e mineraleve metalore, jo metalore, qymyrët dhe bitumet; si dhe për grupin e mineraleve ndërtimore dhe grupin e mineraleve radioaktive”, me kodin IV.1.B. ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Leje Mjedisi e tipit A"

  Subjekteve tregtare të cilat dëshirojnë të pajisen me lejen “Leje Mjedisi e tipit A” me kodin III.1.C

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Leje Mjedisi e tipit C"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me lejen “Leje Mjedisi e tipit C” me kodin III.1.A

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Leje shfrytëzimi për grupin e mineraleve"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me leje “Leje shfrytëzimi për grupin e mineraleve metalorë, jo metalorë, qymyrët dhe bitumet; për grupin e mineraleve ndërtimor, për grupin e mineraleve radiokativë” me kodin IV.1.B.2.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Leje të Kërkim-Zbulim-Shfrytëzimit për grupin e mineraleve të çmuar dhe gjysëm të çmuar"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me leje “Leje Kërkim-Zbulim-Shfrytëzimi për grupin e mineraleve të çmuar dhe gjysëm të çmuar” me kodin IV.1.B.3.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Mbarështimi i kafshëve në fermat agroblektorale të mëdha"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë “Mbarështimi i kafshëve në fermat agroblektorale të mëdha” me kodin II.3.A

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të shërbimit të pajisjeve të sigurimit të jetës në det"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë “Për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të shërbimit të pajisjeve të sigurimit të jetës në det” me kodin VII.5.4

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Për ushtrimin e veprimtarisë së survejimit të mjeteve lundruese"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë “Për ushtrimin e veprimtarisë së survejimit të mjeteve lundruese” me kodin VII.5.5

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbeturinave të ngurta dhe vajore në portet detare të Vlorës, Shëngjinit, Sarandës dhe në radat përkatëse"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë “Për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbeturinave të ngurta dhe vajore në portet detare të Vlorës, Shëngjinit, Sarandës dhe në radat përkatëse” me kodin VII.5.3

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbeturinave të ngurta dhe vajore në zonën portuale të Durrësit dhe në radën përkatëse"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë “Për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbeturinave të ngurta dhe vajore në zonën portuale të Durrësit dhe në radën përkatëse” me kodin VII.5.2

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Peshkim profesional në det"

  U ofrohet subjekteve tregtare, të cilat dëshirojnë të pajisen me leje “Peshkim profesional në det” me kodin III.5.A.1.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Prodhim dhe/ose tregtim i materialit racor"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë për për "Prodhim dhe/ose tregtim i materialit racor" me kodin II.2.B

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve për kafshë që nuk përdoren për ushqim"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë për "Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve për kafshë që nuk përdoren për ushqim" me kodin II.1.A.3

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve për kafshë që përdoren për ushqim"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë për "Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve për kafshë që përdoren për ushqim" me kodin II.1.A.2

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë "Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz" me kodin II.1.A.1

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Prodhimi i produkteve të duhanit"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë “Prodhimi i produkteve të duhanit” me kodin II.5.C.2.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerëz)"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë për "Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)" me kodin II.1.B

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë "Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike" me kodin I.3.A

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Transport kombëtar detar i mallrave dhe i njerëzve"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë “Transport kombëtar detar i mallrave dhe i njerëzve” me kodin VII.4.1

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Transport rrugor ndërkombëtar i udhëtarëve"

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencë “Transport rrugor ndërkombëtar i udhëtarëve” me kodin VII.1

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira"

  Në shërbim të subjekteve tregtare, që dëshirojnë të pajisen me licencë “Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira” me kodin VII.2

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Veprimtari të lidhura me substancat dhe preparatet kimike me rrezikshmëri"

  Në shërbim të subjekteve tregtare që dëshirojnë të pajisen me licencë “Veprimtari të lidhura me substancat dhe preparatet kimike me rrezikshmëri”, me kodin VIII.1.B

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për "Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis"

  Në shërbim të subjekteve tregtare, që dëshirojnë të pajisen me licencë “Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis” me kodin III.2.B

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim për shërbime të përkujdesit rezidencial

  Subjekteve tregtare të cilët dëshirojnë pajisjen me licencën “Shërbime të përkujdesit rezidencial” me kodin X.1.B.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi për "Importi i mbetjeve për qëllim riciklimi, përpunimi, dhe/ose përdorimi ose importi i substancave ozon-holluese"

  Në shërbim të subjekteve tregtare, që dëshirojnë të pajisen me licencën "Importi i mbetjeve për qëllim riciklimi, përpunimi, dhe/ose përdorimi ose importi i substancave ozon-holluese" me kodin III.3.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi për "Institucion arsimor plotësues"

  Në shërbim të subjekteve tregtare të cilat dëshirojnë të pajisen me licencën "Institucion arsimor plotësues" me kodin IX.1.B.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi për "Leje Mjedisi e tipit B"

  U ofrohet subjekteve tregtare, të cilat dëshirojnë të pajisen me lejen “Leje Mjedisi e tipit B” me kodin III.1.B.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi për "Licenca e operimit të aerodromit"

  U ofrohet subjekteve tregtare, të cilat dëshirojnë të pajisen me "Licencën e operimit të aerodromit" me kodin VII.7.2 .

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi për "Licencë operimi për transportuesit ajrorë"

  U ofrohet subjekteve tregtare të cilat dëshirojnë të pajisen me "Licencë operimi për transportuesit ajrorë" me kodin VII.7.1 .

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi për "Licencë për ofruesit e shërbimeve të lundrimit ajror"

  U ofrohet subjekteve tregtare, të cilat dëshirojnë të pajisen me licencën "Licencë për ofruesit e shërbimeve të lundrimit ajror" me kodin VII.7.7.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi për "Licencë për operim të një fushe fluturimi për avionët pa motor"

  Subjekteve tregtare të cilat dëshirojnë të pajisen me licencën "Licencë për operim të një fushe fluturimi për avionët pa motor" me kodin VII.7.6.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi për "Licencë për operim të një fushe fluturimi"

  Subjekteve tregtare të cilat dëshirojnë të pajisen me licencën "Licencë për operim të një fushe fluturimi" me kodin VII.7.5.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi për "Licencë për trafik ajror të përgjithshëm (aeroport për operime të përgjithshme)"

  U ofrohet subjekteve tregtare, të cilat dëshirojnë të pajisen me licencën "Licencë për trafik ajror të përgjithshëm (aeroport për operime të përgjithshme)" me kodin VII.7.3.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi për "Licencë për trafik ajror të veçantë (aeroport me operime të veçanta)"

  U ofrohet subjekteve tregtare, të cilat dëshirojnë të pajisen me "Licencë për trafik ajror të veçantë (aeroport me operime të veçanta)" me kodin VII.7.4.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi për "Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë transportit"

  Subjekteve tregtare të cilat dëshirojnë të pajisen me licencën "Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë transportit" me kodin I.3.B

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi për "Transport ndërkombëtar detar i mallrave dhe i njerëzve"

  Subjekteve tregtare të cilat dëshirojnë të pajisen me licencën "Transport ndërkombëtar detar i mallrave dhe i njerëzve" me kodin VII.4.2.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi për "Veprimtari në transportin hekurudhor"

  Subjekteve tregtare të cilat dëshirojnë të pajisen me licencën "Veprimtari në transportin hekurudhor" me kodin VII.6.1.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi për Formim Profesional

  Subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencën "Formim Profesional" me kodin X.2.B.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi për përpunim industrial të duhanit

  Subjekteve tregtare të cilat dëshirojnë të pajisen me licencën "Përpunimi industrial i duhanit" me kodin II.5.C.1

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi për prodhim të barnave për kafshë

  Subjekteve tregtare të cilat dëshirojnë të pajisen me licencën "Prodhimi i barnave (për kafshë) " me kodin II.7.C.2

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi për prodhim të barnave për njerëz

  Subjekteve tregtare të cilat dëshirojnë të pajisen me licencën "Prodhimi i barnave (për njerëz)" me kodin II.7.C.1

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi për prodhim të PMB-ve

  Subjekteve tregtare të cilat dëshirojnë të pajisen me licencën "Prodhim i PMB-ve" me kodin II.5.A.1

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi për shërbime ndërhyrëse në rast emergjencash

  Subjekteve tregtare, të cilët dëshirojnë të pajisen me licencën "Shërbime ndërhyrëse në rast emergjencash" me kodin I.2.B.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi për shërbime spitalore

  U ofrohet subjekteve tregtare, të cilat dëshirojnë të pajisen me licencën "Shërbime spitalore" me kodin II.6.B

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi për tregti me shumicë të kafshëve të gjalla

  U ofrohet subjekteve tregtare, të cilat dëshirojnë të pajisen me licencën "Tregtia me shumicë e kafshëve të gjalla", me kodin II.3.C

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi për tregtim me shumicë të barnave për kafshë

  U ofrohet subjekteve tregtarë të cilët dëshirojnë të pajisen me licencën "Tregtimi me shumicë i barnave për kafshë" me kodin II.7.B.2.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi për tregtim me shumicë të barnave për njerëz

  U ofrohet subjekteve tregtare të cilat dëshirojnë të pajisen me licencën "Tregtimi me shumicë i barnave për njerëz" me kodin II.7.B.1

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi për tregtimin me pakicë të PMB-ve

  U ofrohet subjekteve tregtare, të cilat dëshirojnë të pajisen me licencën "Tregtim me pakicë i PMB-ve" me kodin II.5.A.3

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi për tregtimin me shumicë të PMB-ve

  U ofrohet subjekteve tregtare, të cilat dëshirojnë të pajisen me licencën "Tregtimi me shumicë i PMB-ve" me kodin II.5.A.2

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi për Ushtrimin e Veprimtarisë së Pilotimit

  U ofrohet subjekteve tregtare, të cilat dëshirojnë pajisen me licencën “Për Ushtrimin e Veprimtarisë së Pilotimit” me kodin VII.5.1

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Mbrojtja e patentave evropiane në territorin e Republikës së Shqipërisë

  Ky shërbim ju tregon hapat për të bërë mbrojtjen e patentave evropiane në territorin e Republikës së Shqipërisë, në zbatim të Konventës Evropiane të Patentave.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Miratim i projekteve në fushën TIK

  Institucionet e administratës shtetërore, në rastet e projekteve që i përkasin fushës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, duhet të marrin aprovimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Mirëmbajtje për projektet TIK, hardware dhe software

  Institucionet e administratës shtetërore, në rastet e projekteve që i përkasin fushës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, duhet të marrin aprovimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ndërrim leje qarkullimi mjeti rrugor (humbje, vjedhje apo dëmtim)

  Shërbim që ofrohet në rastin e humbjes, vjedhjes ose dëmtimit të lejes së qarkullimit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ndërrimi i pronësisë së mjetit

  Shërbimi i ndërrimit të pronësisë së mjetit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ndryshim kufiri

  Ndryshim kufiri

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ndryshimi i të dhënave të aplikantit/pronarit të patentave, modeleve të përdorimit, markave, disenjove industriale dhe treguesve gjeografikë

  Qëllimi i këtij shërbimi është regjistrimi në regjistrat e objekteve të Pronësisë Industriale, i ndryshimeve në emrin/adresën e pronarit/aplikantit të një patente/model përdorimi/marke/disenjo industriale/tregues gjeografik. Ky shërbim ofrohet në zbatim ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Njoftim për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave personale nga subjektet kontrollues

  Njoftimi nga subjektet kontrollues është një detyrim ligjor. Mospërmbushja e detyrimit për të njoftuar pranë Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale përbën kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pajisja me certifikatën e ekspertit të mjedisit

  Pajisja me certifikatën e ekspertit për vlerësimin e ndikimit në mjedis, ekspertizën mjedisore dhe auditimin mjedisor është një shërbim që ofrohet nga Drejtoria e Mjedisit pranë Ministrisë së Mjedisit në kuadër të vlerësimit dhe të mbrojtjes së mjedisit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pajisje me Certifikatë Sigurimi Industrial (CSI)

  Ky shërbim tregon hapat që duhen ndjekur për t'u pajisur me Certifikatë Sigurimi Industrial (CSI) pranë Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pajisje me Certifikatë të Sigurimit të Personelit (CSP)

  Ky shërbim tregon hapat që duhen ndjekur për t'u pajisur me Certifikatë të Sigurimit të Personelit (CSP) pranë Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Prodhimi dhe shpërndarja e statistikave zyrtare

  INSTAT, duke u mbështetur mbi ligjin e statistikave zyrtare, u ofron shërbim falas online, të plotë, të menjëhershëm dhe të barabartë të gjithë kategorive të përdoruesve të statistikave zyrtare.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim apo fshirje e hipotekës ligjore

  Me regjistrimin e pasurisë së paluajtshme, regjistruesi duhet të bëjë regjistrimin e hipotekës ligjore, në seksionin përkatës të kartelës së pasurisë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim apo fshirje e kontratave të tjera të hipotekës

  Hipotekimi kërkon regjistrimin e hipotekës në seksionin përkatës të kartelës së pasurisë të paluajtshme ose të një pjese të saj

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme me rilevim e azhurnim nga ZRPP

  Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme me rilevim e azhurnim nga ZRPP

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme pa rilevim e azhurnim nga ZRPP

  Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme pa rilevim e azhurnim nga ZRPP

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim fillestar i veçantë i pasurive të paluajtshme në zonat rurale

  Regjistrim fillestar i veçantë i pasurive të paluajtshme në zonat rurale.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i akteve

  Regjistrim i akteve me të cilat krijohet një shoqëri apo një subjekt tjeter i së drejtës, që ka në pronësi pasuri të paluajtshme apo gëzon të drejta të tjera reale.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i akteve noteriale që lidhen ndërmjet zhvilluesit të pronës dhe pronarëve të truallit apo me subjektet e treta

  Regjistrim i akteve noteriale që lidhen ndërmjet zhvilluesit të pronës dhe pronarëve të truallit apo me subjektet e treta

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i aktit noterial për pezullimin e veprimeve të regjistrimit

  Regjistrim i aktit noterial për pezullimin e veprimeve të regjistrimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i aktit për kalimin e pronësisë nga përmbaruesi gjyqësor

  Regjistrim i aktit për kalimin e pronësisë nga përmbaruesi gjyqësor

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i Aktit të Bashkëpronësisë për objektet në bashkëpronësi të detyrueshme

  Regjistrim i Aktit të Bashkëpronësisë për objektet në bashkëpronësi të detyrueshme

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i aktit të trashëgimisë

  Regjistrim i aktit të trashëgimisë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i certifikatave të mbrojtjes shtesë

  Qëllimi i këtij shërbimi është vazhdimi i mbrojtjes patentave për të mundësuar mbrojtjen e tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë për një periudhë shtesë deri në 5 vjet pas mbarimit të periudhës 20 vjecare, të patentave farmaceutike.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i deklaratës për heqje dorë nga pronësia

  Regjistrim i deklaratës për heqje dorë nga pronësia

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i disenjove industriale

  Qëllimi i këtij shërbimi është regjistrimi i disenjove industriale për të mundësuar mbrojtjen e tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i kalimit të pronësisë me anë të ligjit, me vendim të gjykatës, apo të një akti administrativ

  Regjistrim i kalimit të pronësisë me anë të ligjit, me vendim të gjykatës, apo të një akti administrativ

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës(1 000 000 lekë)

  Regjistrim i kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlerë deri në 1 000 000 lekë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës(1 000 000-10 000 000 lekë)

  Regjistrim i kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlerë deri në 1 000 000-10 000 000 lekë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës(10 000 000 lekë)

  Regjistrim i kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlerë mbi 10 000 000 lekë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i kontratës së shitjes, kontratës së shkëmbimit dhe kontratës së dhurimit me rezervë/kusht të pasurisë së paluajtshme

  Regjistrim i kontratës së shitjes, kontratës së shkëmbimit dhe kontratës së dhurimit me rezervë/kusht të pasurisë së paluajtshme.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i pasurisë së paluajtshme të fituar me parashkrim fitues

  Regjistrim i pasurisë së paluajtshme të fituar me parashkrim fitues

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i prokurës

  Me kërkesë të të përfaqësuarit ose përfaqësuesit, prokura regjistrohet në seksionin e pronësisë së kartelës së kësaj pasurie të paluajtshme dhe origjinali depozitohet në arkiv.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i të drejtës së autorit

  Certifikon çdo marrëveshje apo kontratë, të lidhur dhe/apo të ndryshuar, ndërmjet palëve, subjekte të ligjit Nr.9380, datë 28.4.2005 “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të”

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i të drejtës së parablerjes

  Zyra e Regjistrimit regjistron të drejtën e parablerjes, në zbatim të nenit 204, të Kodit Civil dhe legjislacionit në fuqi.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i treguesve gjeografikë

  Qëllimi i këtij shërbimi është regjistrimi i treguesve gjeografikë, për të mundësuar mbrojtjen e tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim i vendimit gjyqësor për vendosjen e masës së sigurisë të padisë

  Regjistrim i vendimit gjyqësor për vendosjen e masës së sigurisë të padisë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrim/ Ndryshim/ Shuarje Servituti

  Pronari i një pasurie të paluajtshme regjistron një servitut, duke i paraqitur regjistruesit aktin e krijimit të servitutit, në formën e kërkuar nga ligji

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi dhe pajisja me Pasaporta Lundrimi për Marinar të Flotës Tregtare

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i kërkesë padisë

  Regjistrimi i kërkesë padisë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i kontratave të shitjes

  Kontrata e shitjes për një pasuri të paluajtshme regjistrohet në seksionin përkatës të kartelës së pasurisë së paluajtshme.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i kontratës së dhurimit

  Regjistrimi i kontratës së dhurimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i kontratës së qirasë apo nënqirasë

  Çdo kontratë qiraje e bërë me akt noterial, për një pasuri të paluajtshme, me zgjatje kohore më shumë se 9 vjet, duhet të regjistrohet në seksionin përkatës të kartelës së pasurisë së paluajtshme të qiradhënësit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i kontratës së shkëmbimit

  Regjistrimi i kontratës së shkëmbimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i lejes së ndërtimit

  Regjistrimi i lejes së ndërtimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i marrëveshjeve dhe akteve lidhur me kufijtë e pasurive të paluajtshme

  Regjistrimi i marrëveshjeve dhe akteve lidhur me kufijtë e pasurive të paluajtshme

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i modeleve të përdorimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Patentave dhe Markave

  Ky shërbim ju tregon hapat se si të kryeni regjistrimin e modeleve të përdorimit për të mundësuar mbrojtjen e tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i objekteve të legalizuara

  Regjistrimi i objekteve të legalizuara

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i patentave për shpikje në fazë kombëtare

  Ky shërbim ju tregon hapat për regjistrimin e patentave kombëtare për shpikje në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe ofrohet në zbatim të Ligjit 9947, datë 07.07.2008, "Për Pronësinë Industriale", i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i përkohshëm i karabinasë

  Pas përfundimit të objektit në fazën e karabinasë, regjistruesi bën regjistrimin e përkohshëm të karabinasë, në një regjistër të veçantë, të ndryshëm nga regjistri ku është regjistruar leja e ndërtimit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i titujve në përdorim

  Titujt “në përdorim”, të lëshuar nga institucionet shtetërore, për pasuri të paluajtshme, pronë e shtetit, do të regjistrohen në kartelën e pasurisë dhe do të pasqyrohen në hartën kadastrale

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi përfundimtar i ndërtimeve të reja

  Pas përfundimit të strukturës së objektit, regjistruesi bën regjistrimin përfundimtar të tij, menjëherë pas përcjelljes për regjistrim, nga zyrat/njësitë/drejtoritë e urbanistikës të njësive të organeve të qeverisjes vendore, sipas dokumentacionit të përc ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rekrutimi i ushtarëve/detarëve aktivë në Forcat e Armatosura

  Rekrutimi i ushtarëve për Forcat e Armatosura me një profil sa më të lartë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ripërtëritje e disenjove industriale

  Qëllimi i këtij shërbimi është vazhdimi i mbrojtjes së disenjove industriale për të mundësuar mbrojtjen e tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ripërtëritje e patentave për shpikje

  Ky shërbim ju tregon hapat për mbajtjen në fuqi të patentave të lëshuara për territorin e Republikës së Shqipërisë gjatë 20 viteve të jetëgjatësisë së patentës.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Saktësim i kufijve të pasurisë

  Saktësim i kufijve të pasurisë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shërbim DNS Publik dhe Privat

  Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit(AKSHI) nëpërmjet zgjerimit të rrjetit Govnet, i cili është një rrjet privat qeveritar me Fibër Optike (FO) dhe nëpërmjet infrastrukturës Core Network dhe Distribution Network e ndërtuar nga pajisje të një te ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shërbim hostimi për portale web dhe për sisteme informacioni të administratës publike

  Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) ofron shërbimin e hostimit të portaleve zyrtare, si dhe te sistemeve të informacionit të administratës publike në "Private Cloud", të ndërtuar nga AKSHI, në shërbim të institucioneve të Qeverisë Shqi ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shërbim konektiviteti në Rrjetin Qeveritar GOVNET

  Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), nëpërmjet zgjerimit të rrjetit Govnet, i cili është një rrjet privat qeveritar me Fibër Optike (FO) dhe nëpërmjet infrastrukturës Core Network dhe Distribution Network e ndërtuar nga pajisje të një ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shërbim telecine

  Transferim nga film 35 mm në format dixhital. Transferim nga film 16 mm në format dixhital.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shërbimi "OneDrive"

  Shërbimi OneDrive është i konceptuar si një hapësirë ku përdoruesi mund të vendosë dhe të organizojë të gjitha dokumentat e tij zyrtarë si dhe të bashkëpunojë online me kolegë e tij

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shërbimi i ofrimit të postës elektronike zyrtare për administratën publike

  Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) nëpërmjet infrastrukurës së saj për shërbimet e përqendruara ofron shërbim mail sipas standardeve në formatin "emër.mbiemër@institucioni.gov.al " për institucionet publike në nivel qendror.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shitje materiale arkivale për krijim të veprave derivate

  Shitje sekuencash filmike me vlerë arkivale/historike për përfshirjen e tyre në vepra të reja kinematografike apo televizive.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shitje materialesh arkivale për përdorim personal

  Shitje sekuencash filmike me vlerë arkivale/historike për përdorim personal të personave të interesuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shpërndarja e fondit të kompensimit të pronarëve, në të holla

  Kompensimi bëhet vetëm për subjektet vendimi i të cilëve përmbush kriteret (përcaktohet çdo vit me VKM të veçantë)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Shqyrtimi i dosjeve në AKKP

  VKM nr. 255/2010 përcakton procedurën për verifikimin e plotësimit të një dosje apo pretendimi për njohje/kthimin/kompensimin e një prone të caktuar me të gjithë dokumentacionin ligjor dhe hartografik.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Sigurimi i Oponencës Teknike Shtetërore

  Vlerësimi teknik e mjedisor i studimeve të fizibilitetit dhe projekteve të zbatimit për ndërtimin e hidrocentraleve me koncesion në zbatim të kontratave të koncesionit të nënshkruara nga Ministria e Energjisë dhe e Industrisë dhe legjislacionit shqiptar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Thirrje për shprehje interesi me projektpropozime për të gjitha OJF-të për financim nga AMSHC

  Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) nëpërmjet thirrjeve për projektpropozime synon të ofrojë asistencë financiare për nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm të shoqërisë civile dhe krijimin e kushteve të favorshme për nisma qytetare në të mir ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Transferimi i pronësisë së patentave, modeleve të përdorimit, markave, disenjove industriale

  Ky shërbim ju tregon se si te kryeni regjistrimin në regjistrat e objekteve të Pronësisë Industriale (PI), transferimin e pronësisë mbi një objekt të PI-së. Ky shërbim ofrohet në zbatim të Ligjit 9947, datë 07.07.2008, "Për Pronësinë Industriale", i ndrys ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Verifikimi online i gjendjes juridike të pronësisë dhe të dhënave të tjera të pasurisë së paluajtshme

  Verifikimi online i gjendjes juridike të pronësisë dhe të dhënave të tjera të pasurisë së paluajtshme.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim karriere ushtarake si oficer/nënoficer/ushtar profesionist në Forcat e Armatosura

  Ushtarakët në rezervë/lirim mund të aplikojnë për t’u pajisur me vërtetimi për karrierën ushtarake. Për pajisjen me këtë vërtetim plotësohet Formulari nr. 2. pranë zyrave të Postës Shqiptare.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim për kryerjen e shërbimit të detyrueshëm ushtarak aktiv (SHDUA)

  Informacion rreth vërtetimit për kryerjen e shërbimit të detyrueshëm ushtarak aktiv (SHDUA)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim për moskryerjen e shërbimit të detyrueshëm ushtarak aktiv (SHDUA)

  Informacion rreth vërtetimit për moskryerjen e shërbimit të detyrueshëm ushtarak aktiv (SHDUA)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim për pagë kalimtare/reforme sipas trajtimit financiar real me këtë pagë, (për ish-ushtarakët e dalë në rezervë/lirim nga data 01.01.1999 e në vijim)

  Informacion për ushtarakët që kërkojnë vërtetim për pagë kalimtare/reforme, sipas trajtimit financiar real me këtë pagë, (për ish-ushtarakët e dalë në rezervë/lirim nga data 01.01.1999 e në vijim).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vërtetim për vjetërsi shërbimi ushtarak, për pension pleqërie, pension invaliditeti, pension familjar

  Ushtarakët në rezervë/lirim kur mbushin kohën për pension pleqërie apo kalojnë në pension invaliditeti, aplikojnë për t’u pajisur me këtë vërtetim (modulari Nr. 31)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vizat aeroportuale, tip A

  Pajisja me viza A, tranzit aeroportual, për shtetasit e huaj

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vizë tranzite, tipi C

  Pajisja me viza tranzite, tip C

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Vlerësimi i objekteve të trashëgimisë kulturore në pronësi private dhe dhënia e lejes për lëvizje

  Komisioni i Përhershëm i Vlerësimit është një organ kolegjial i ngritur pranë QKIPK-së, i cili realizon vlerësimin e objekteve që do të lëvizin jashtë vendit dhe që përbëjnë trashëgimi kulturore.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • 125 -Numri Blu i emergjencave detare

  Numri Blu 125, është vënë në dispozicion pa pagesë, nga çdo operator telefonik, për të ndërvepruar në kohë reale me qytetarin, për raste të emergjencave detare.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Akreditim i gazetarëve të huaj në Republikën e Shqipërisë

  Ky shërbim iu ofrohet gazetarëve dhe korrespondentëve të agjencive dhe mjeteve të huaja të informimit, të cilët kryejnë veprimtarinë e tyre, të përhershme apo të përkohshme, në territorin e Republikës së Shqipërisë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Akt verifikimi i vjetërsisë në punë para vitit 01.01.1994

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aktverifikimi i koordinatave të lejeve minerare

  Kryerja e aktverifikimeve për zonat e reja minerare.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • ALterm - Baza e të Dhënave Terminologjike Anglisht - Shqip

  ALterm është bazë terminologjike shumëgjuhëshe e krijuar në procesin e përkthimit të Legjislacionit Europian në gjuhën shqipe dhe shërben si mjet i rëndësishëm përkthimi.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Analiza fiziko-kimike të mineraleve

  Kryerja e analizave kimike e mineraleve të ndryshme, ujërave të ndotur të minierave, etj.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Anëtarësimi në Bibliotekën Kombëtare

  Biblioteka Kombëtare Iu siguron përdoruesve shërbime falas në huazimin e materialeve bibliotekare; në qasjen e lirë dhe marrjen e informacionit nga burimet referuese në formë të shkruar dhe elektronike; në instruksionin bibliografik.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ankimi në Komisionin Epror të Caktimit të Aftësisë për Punë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ankimi në Komisionin Qendror të Ankimimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ankimi në Komisionin Rajonal të Ankimimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Apelim

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Apelimi Tatimor

  Në çdo rast, kur tatimpaguesi nuk është dakord me një akt administrativ dhe beson se Administrata Tatimore nuk e ka zbatuar në mënyrë korrekte ligjin, ai ka të drejtën e ankimit në Drejtorinë e Apelimit Tatimor pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit për shoqëritë aksionare (sh.a)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit për shoqëritë e bashkëpunimit reciprok

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit për shoqëritë e kursim kreditit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit për shoqëritë kolektive, komandite, me përgjegjësi të kufizuar dhe të thjeshta

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit shoqëri e bashkëpunimit bujqësor

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit të degëve ose zyrave të përfaqësimit të shoqërive të huaja

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për miratimin e ndarjes (ndarje në favor të shoqërive ekzistuese) faza 2

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për miratimin e ndarjes (ndarje në favor të shoqërive të themeluara rishtazi) faza 2

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për njoftimin e ndarjes (ndarje në favor të shoqërive të themeluara rishtazi) faza 1

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për njoftimin e projekt ndarjes (ndarje në favor të shoqërive ekzistuese) faza 1

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për regjistrim fillestar të shoqërive të kursim kreditit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për regjistrimin fillestar të shoqërive të bashkëpunimit bujqësor

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për regjistrimin fillestar të shoqërive të bashkëpunimit reciprok

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për shndërrimin e shoqërisë bashkëpunimit reciprok në shoqëri bashkëpunimi bujqësor

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për tërheqje të kopjes së dokumentacionit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikimi për ndihmë ekonomike

  Ndihmë ekonomike është mbështetja në para për familjet në nevojë dhe kategori të veçanta sipas përcaktimeve të bëra në Ligjin 9355 , datë 10.03.2005 "Për Ndihmën dhe Shërbimet Shoqërore", i ndryshuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikimi për ndihmë ekonomike, qarqet pilot, Tiranë, Elbasan, Durrës

  Ndihmë ekonomike është mbështetja në para, që u jepet familjeve dhe individëve në nevojë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikimi për shpronësime

  Mbështetur në Ligjin Nr. 8561, datë 22.12.1999 për "Shpronësimin dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurive pronë private për interes publik ... " të Republikës së Shqipërisë".

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikimi/riaplikimi dhe pajisja me letërnjoftim elektronik

  Aplikimi dhe pajisja me letërnjoftim elektronik bëhet për qytetarët shqiptarë që kanë mbushur moshën 16 vjeç dhe është i vetmi dokument identifikimi për institucionet publike dhe jopublike, vendase dhe të huaja.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikimi/riaplikimi dhe pajisja me pasaportë biometrike (me procedurë normale dhe të përshpejtuar)

  Pajisja me pasaportë biometrike për shtetasit shqiptarë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Apostilimi i dokumenteve

  Certifikimi i dokumenteve të lëshuara nga institucionet shtetërore shqiptare dhe shoqërite private dhe që janë për përdorim jashtë vendit, konform Konventës së Hagës për heqjen e detyrimit të legalizimit të dokumenteve, tetor 1961.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Asistencë dhe ndihmë e përgjithshme

  Ruajtja e interesave të shtetasve shqiptarë, persona fizikë dhe juridikë, në lidhje me trashëgimitë në territorin e shtetit të vendqëndrimit, në përputhje me ligjet dhe rregulloret e atij shteti.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Asistencë juridike për institucionet shtetërore dhe entet publike

  Avokatura e Shtetit është institucion qendror i administratës publike.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Asistencë për shtetasit shqiptarë të humbur

  Dhënia e ndihmës për shtetasit shqiptarë që kanë humbur kontaktet me të afërmit e tyre dhe gjenden në situatë të vështirë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Asistencë për shtetasit shqiptarë të ndaluar ose të burgosur

  Dhënia e ndihmës për shtetasit shqiptarë të ndaluar ose të burgosur dhe ndërmjetësimi me autoritetet e vendit pritës

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autentifikimi i nënshkrimit

  Vërtetimi i autenticitetit të nënshkrimit të dokumentit të lëshuar nga funksionarë autoritetet shqiptare apo autoritetet e vendit në juridiksionin që mbulon përfaqësia diplomatike apo konsullore, si dhe autentifikimi i nënshkrimit të shtetasve.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim importi për indet, qelizat dhe organe për qëllime terapeutike

  Autorizim importi për indet, qelizat dhe organe për qëllime terapeutike

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për (importimin) zhdoganimin e barnave të papajisura me autorizim për tregtim

  Autorizim për (importimin) zhdoganimin e barnave të papajisura me autorizim për tregtim nga Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për importimin e barnave ndihma humanitare

  Autorizim për importimin e barnave, ndihma humanitare për institucionet shëndetësore apo shtresat në nevojë, nëpërmjet shoqatave, fondacioneve apo donatorëve të tjerë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për lëvizjen e mjetit të blinduar (SHRSF) dhe për mjete vetjake

  Autorizim për lëvizjen e mjetit të blinduar (SHRSF) dhe për mjete vetjake. Autorizim për targimin ose ndryshimin e pronësisë së mjetit të blinduar (SHRSF) dhe mjete vetjake. Shoqërim i mjeteve që kryejnë transporte jashtë norme dhe në kushte jonormale.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për mallrat që nuk përfshihen në listën e miratuar për kontroll

  Kontroll shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për mbajtje armë brezi

  Mënyra e dhënies, heqjes, administrimit dhe ruajtjes së armëve e municioneve luftarake, sportive të gjahut të dhëna me leje”, me ndryshimet përkatëse.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për mbajtje armë gjahu

  Mënyra e dhënies, heqjes, administrimit dhe ruajtjes së armëve e municioneve luftarake, sportive të gjahut të dhëna me leje.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për miratim të depove të lëndëve plasëse për përdorim civil

  Përdorim civil i lëndëve plasëse në Republikën e Shqipërisë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për negocim të marrëveshjeve ndërkombëtare për mallra ushtarake

  Kontroll shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave teknologjive me përdorim të dyfishtë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për negocim të marrëveshjeve ndërkombëtare të mallrave me përdorim të dyfishtë

  Kontrolli shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për transferim (transport) të lëndëve plasëse për përdorim civil

  Procedura e dhënies së autorizimit për magazinimin, transferimin dhe asgjësimin e lëndëve plasëse, për përdorim civil.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për transport jashtë norme

  Sipas kërkesës që paraqesin subjektet private, lëshohet autorizimi për transport jashtë norme të mjeteve ose komplekseve të mjeteve.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për transship ndërkombëtar të mallrave me përdorim të dyfishtë

  Kontrolli shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për transship ndërkombëtar të mallrave ushtarake

  Kontroll shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për tranzit ndërkombëtar të mallrave me përdorim të dyfishtë

  Kontrolli shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për tranzit ndërkombëtar të mallrave ushtarake

  Kontrolli shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për zhvillimin e negociatave për mallra të destinuara për në shtetet që janë nën embargo të pjesshme apo të plotë

  Kontrolli shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për zonë shërbimi hyrje-dalje në rrugët kombëtare

  Mbështetur në Ligjin Nr. 8378, datë 22.07.1998 për "Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë", ndryshuar me Ligjin Nr. 9808, datë 24.09.2007 dhe Ligjin Nr. 10488, datë 5.12.2011, neni 22 "Hyrje dhe Degëzime" me VKM Nr. 153, datë 07.04.2000 referuar neneve ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim provizor për hyrje të shtetasve të huaj me armë gjahu për gjueti turistike

  Autorizim provizor “Për lejimin e hyrjes të shtetasve të huaj me armë gjahu, në pikën e kontrollit të kalimit kufitar të Republikës së Shqipërisë, për gjueti turistike”.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizime individuale të hapura për zhdoganimin e prekursorëve të drogës të kategorisë 2, përveç anhidritit acetik

  Autorizime individuale të hapura për zhdoganimin e prekursorëve të drogës të kategorisë 2, përveç anhidritit acetik

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizime për importimin e barnave narkotikë, psikotropë dhe prekursorë

  Autorizime për importimin e barnave narkotikë, psikotropë dhe prekursorë nga subjektet farmaceutike të licencuara për këtë veprimtari që i përcillet vendit eksportues.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizime për subjektet farmaceutike për ushtrimin e veprimtarive respektive

  Autorizime për subjektet farmaceutike (fabrika, importues dhe tregtues me pakicë) për ushtrimin e veprimtarive respektive (fabrikim barnash, tregti me shumicë, farmaci) për barnat narkotike, psikotrope dhe prekursorët e kategorisë 1.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizime për zhdoganimin e barnave narkotikë dhe prekursorëve të kategorisë 1 dhe anhidritit acetik të kategorisë 2

  Autorizime për zhdoganimin e barnave narkotikë dhe prekursorëve të kategorisë 1 dhe anhidritit acetik të kategorisë 2, nga subjektet farmaceutike të liçencuara për këtë veprimtari (fabrika farmaceutike dhe importuesit e barnave)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizime për zhdoganimin e barnave psikotrope nga subjektet farmaceutike të licencuara

  Autorizime për zhdoganimin e barnave psikotrope nga subjektet farmaceutike të licencuara për këtë veprimtari (fabrika farmaceutike dhe importuesit e barnave).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizime përjashtimi nga detyrimet e importit

  Autorizime përjashtimi nga detyrimet e importit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizimi i përkthyesve të jashtëm

  Ministri i Drejtësisë, brenda datës 15 dhjetor të çdo viti, miraton listën vjetore të përkthyesve të jashtëm të Ministrisë së Drejtësisë me të paktën tre përkthyes për çdo gjuhë komunikimi të përcaktuar në konventat dhe marrëveshjet ndërkombëtare, në të c ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizimi i subjekteve private për kryerjen e shërbimeve në fushën e metrologjisë ligjore

  Dhënia e së drejtës për të kryer shërbime të metrologjisë ligjore të instrumenteve matëse në sferën e detyrueshme, subjekteve publike dhe private, vendase ose të huaja, që kryejnë veprimtari në Republikën e Shqipërisë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizimi për informacionin tarifor detyrues

  lnformacioni tarifor i detyrueshëm zbatohet nga autoritetet doganore për mbajtësin e informacionit vetëm përsa i përket klasifikimit tarifor të mallrave.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Bashkim familje

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Botimet e-bibliografike në Bibliotekën Kombëtare

  Shërbimi ndaj përdoruesit: Qasje në burimet elektronike 24 orë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Caktim pensioni social

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikata e gjendjes gjyqësore (Dëshmi Penaliteti)

  Certifikata e gjendjes gjyqësore (Dëshmi Penaliteti) është një dokument që lëshohet për të vërtetuar nëse një person ka qenë i dënuar ose jo.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikata e regjistrimit të subjekteve që importojnë dhe zhdoganojnë prekursorët e drogës së kategorisë 3

  Certifikata e regjistrimit të subjekteve që importojnë dhe zhdoganojnë prekursorët e drogës së kategorisë 3, kur tejkalojnë sasitë e përcaktuara në Ligjin Nr. 8874, datë 29.3.2002.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikatë çregjistrimi

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikatë e miratimit ADR të mjetit që transporton disa mallra të rrezikshme

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikatë e përdoruesit të fundit për mallrat me përdorim të dyfishtë

  AKSHE u lëshon subjekteve të interesuara certifikatën e përdoruesit të fundit për mallrat ushtarakë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikatë e përdoruesit të fundit për mallrat ushtarakë

  Kontroll shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikatë e regjistrimit për mallrat ushtarakë

  Kontroll shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikatë e shpërndarjes së mallit për mallrat me përdorim të dyfishtë

  Kontrolli shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave të teknologjisë me përdorim të dyfishtë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikatë e shpërndarjes së mallit për mallrat ushtarakë

  Kontroll shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikatë martese

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikatë ndërkombëtare importi për mallrat me përdorim të dyfishtë

  Kontrolli shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave të teknologjisë me përdorim të dyfishtë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikatë ndërkombëtare importi për mallrat ushtarakë

  Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve (AKSHE) u lëshon subjekteve të interesuara certifikatë ndërkombëtare importi për mallrat ushtarakë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikatë nga akti i lindjes

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikatë nga akti i martesës

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikatë nga akti i vdekjes

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikatë regjistrimi

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikatë trungu familjar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikatë vdekje

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikimi i kartës teknologjike

  Subjektet, që kërkojnë rimbursimin e akcizës së lëndëve djegëse (solar dhe mazut), të përdorura në serrat me ngrohje, në proceset teknologjike, për prodhimin e produkteve industriale dhe agroindustriale, duhet t’i kenë të konfirmuara (certifikuara) nga A ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikimi i produkteve me origjinë shtazore për eksport

  Lëshimi i certifikatave të produkteve me origjinë shtazore për eksport

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Certifikimi zyrtar i materialit mbjellës dhe shumëzues bimor të prodhuar në vend

  Certifikimin zyrtar i farërave e fidanave dhe pajisja me etiketë zyrtare

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Çregjistrim Dege dhe Zyre Përfaqësimi e shoqërisë së huaj

  Çregjistrim Dege dhe Zyre Përfaqësimi e shoqërisë së huaj, i cili bëhet: në mënyrë vullnetare nga subjekti; në bazë të një vendimi gjyqësor të paankimueshëm, ose sipas parashikimit të ligjeve të posaçme.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Çregjistrimi i Personit Fizik

  Neni 48 i Ligjit 9723 datë 03.05.2007 "Për Regjistrimin e Biznesit" i ndryshuar, parashikon çregjistrimin e subjekteve tregtare

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Çregjistrimi i Shoqërisë Aksionare (SHA)

  Neni 48 i Ligjit 9723 datë 03.05.2007 "Për QKR", parashikon çregjistrimin e subjekteve tregtare.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Çregjistrimi i Shoqërisë Kolektive

  Neni 48 i Ligjit 9723 datë 03.05.2007 "Për Regjistrimin e Biznesit", i ndryshuar, parashikon çregjistrimin e subjekteve tregtare

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Çregjistrimi i Shoqërisë Komandite

  Neni 48 i Ligjit 9723 datë 03.05.2007 "Për Regjistrimin e Biznesit" i ndryshuar, parashikon çregjistrimin e subjekteve tregtare

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Çregjistrimi i Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar (SHPK)

  Çdo subjekt tregtar, mbart edhe detyrimin të regjistrojë çdo ndryshim në të dhënat e njoftuara dhe në dokumentet shoqëruese, që depozitohen në Regjistrin Tregtar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Dëshmia e aftësisë për drejtim për mjetet e vogla lundruese (skipper)

  Ky shërbim ju njeh me dokumentacionin dhe hapat e procedurës për marrjen e dëshmisë së aftësisë për drejtim për mjetet e vogla lundruese.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Dhënia e lejes për funksionimin e Institucioneve Arsimore Jopublike dhe të Institucione Arsimore Plotësuese Jopublike

  Subjekti aplikon per licencim në portalin e Qendrës Kombëtare e Licencimit (QKL) sipas procedurave të Udhëzimit të Ministrit nr. 15 datë 12/07/2013

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Dhënie ambientesh me qira në Teatrin Kombëtar të Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor

  Dhënie ambientesh me qira në Teatrin e Operas dhe Baletit për aktivitete kulturore, konferenca, promovime, sfilata, etj.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Dhënie ambientesh me qira të Muzeut Historik Kombëtar

  Muzeu Historik Kombëtar jep ambiente me qira, kryesisht per ekspozita të karakterit historik, kulturor, për konferenca, promovime.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Dhënie dokumente teknike arkivore (harta, dosje pronësie, projekte, dokumente shkresore etj)

  Vënie në dispozicion e dokumentacionit teknik në fushën e ndërtimit që ka operuar në Shqipëri, që nga viti 1911 deri në vitin 1990 dhe në vazhdim me projektet e reja në këtë fushë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Dhënie dokumenti teknik arkivor (marrje fletëprojekti)

  Ky shërbim tregon hapat që duhen ndjekur për të marrë fletëprojekti pranë Arkivit Qendror Teknik të Ndërtimit (AQTN).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Dhënie dokumenti teknik arkivor (shikim materiali)

  Ky shërbim tregon hapat dhe dokumentacionin që ju duhen për të rishikuar një material, pranë zyrave të Arkivit Qendror Teknik të Ndertimit, (AQTN)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Dhënie me koncesion për ndërtimin ose rindërtimin e hidrocentralit/eve

  Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 833 datë 18.9.2013 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë", MEI është Autoriteti Kontraktues për dhënie me koncesion të hidrocentraleve.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Dhënie me qira e tokës bujqësore në pronësi të shtetit

  Vënia në efiçencë e tokave bujqësore shtetërore të lëna djerrë, për rritjen e prodhimit vendas

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Drejtoria e Antikontrabandës dhe Rikuperimit me Forcë të Borxhit

  Drejtoria e Antikontrabandës dhe Rikuperimit me Force të Borxhit ushtron detyrat e saj funksionale bazuar në Ligjin 8449, date 27.01.1999.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ekspertizat për matjen e nivelit të zhurmave

  Ekspertizat për matjen e nivelit të zhurmave

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ekspertizë për matjen e nivelit të ndriçimit artificial dhe natyral

  Ekspertizë për matjen e nivelit të ndriçimit artificial dhe natyral

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Eksporti dhe importi i materialeve ushtarake

  Eksport-importi i materialeve ushtarake dhe lëndës plasëse të përjashtuara nga ligji i prokurimit dhe ai i ankandeve.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Fitimi i shtetësisë me lindje nga fëmija i mitur

  Marrja e shtetësisë shqiptare nga fëmija i lindur me të paktën një prind shtetas shqiptar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Hapja e një institucioni privat të arsimit të lartë dhe filialit të një institucioni

  Aplikimi në MAS për hapjen e një institucioni të ri arsimor të lartë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Hapja e programeve të reja të studimeve të doktoraturës në institucionet e arsimit të lartë

  Institucionet e arsimit të lartë kanë të drejtë të aplikojnë për hapjen e programeve të doktoraturës

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Hapja e programeve të reja të studimit të ciklit të parë dhe të dytë, të programeve të studimeve jouniversitare, të natyrës profesionale

  Çdo institucion i arsimit të lartë ka të drejtë të hapë programe studimi të reja të ciklit të parë dhe të dytë, të programeve të studimeve jouniversitare, të natyrës profesionale

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Hartim - Dhënie Studimi - Projekti të Minierave

  Shqyrtimi i dokumentacionit të kërkuar nga subjekti apo ente të tjera (private/shtetërore) për hartim-dhënie studimi-projekti të minierave

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Heqja e pajisjes së kontrollit (tahografit) dixhital

  Heqja e pajisjes së kontrollit (tahografit) dixhital nga automjeti dhe ruatjen e transmetimin e të dhënave shoqërisë apo individit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Huazimi bibliotekar i materialeve në Bibliotekën Kombëtare

  Huazim bibliotekar të materialeve

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Inspektim 6-vjeçar i tahografit analog

  Kontrolli i të gjithë parametrave të tahografit dhe lidhjeve të tij, konkluzioni për gjendjen e tij dhe përcaktimi i masave të mëtejshme.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Inspektim i Ofruesve të Shërbimit të Certifikimit

  Inspektimi i Ofruesve të Shërbimit të Certifikimit, mbi përmbushjen e detyrimeve ligjore dhe standardeve teknike nga to

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Inspektimi 2-vjeçar i tahografit analog

  Kontrolli i të gjithë parametrave të tahografit dhe lidhjeve të tij, konkluzioni për gjendjen e tij dhe përcaktimi i masave të mëtejshme.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kalibrim fillestar dhe i radhës i tahografit dixhital

  Vendosja në tolerancat e lejuara të parametrave të pajisjes së tahografit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kalibrim i instrumenteve matës të volumeve

  Përcaktimi i volumit (enë qelqi, enë metalike, mikropipeta, rezervuarë cilindrikë vertikalë mbitokësorë), me anë të metodës gravimetrike, duke peshuar përmbajtjen e një lëngu të përshtatshëm në një temperaturë të njohur dhe densitet të njohur

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kalibrimi i instrumenteve matës elektrikë

  Kalibrimi i instrumenteve matës elektrikë (ampermeter, voltmeter, vatmeters, rezistenca, multimetër dixhital, standard energjie, matës energjie)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kalibrimi i instrumenteve matës të forcës

  Kalibrimi i makina testuese të materialeve të ndërtimit, makina testuese të tekstileve

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kalibrimi i instrumenteve matës të gjatësisë

  Ky shërbim tregon hapat e krahasimit të një instrumenti që është në përdorim me instrumentin matës etalon të gjatesisë (etalone fundore, komperator, kalibër, mikrometer, matësa lartësie, metër shirit), që ndodhet në laborator

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kalibrimi i instrumenteve matës të masës

  Kalibrim i gramarëve deri në klasën E1, komperatorë, balanca analitike, instrumente peshimi të klasës së I, II, III-t të saktësisë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kalibrimi i instrumenteve matës të presionit

  Kalibrimi i manometrave dixhitalë dhe analogë, balancë presioni me gaz dhe/ose vaj

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kalibrimi i instrumenteve matës të temperaturës

  Kalibrimet e termometrave, termostateve, furrave, sensorëve të temperaturës etj. në laboratorin e temperaturës në DPM

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kalibrimi i tahografit analog

  Vendosja në tolerancat e lejuara të parametrave të pajisjes së tahografit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë ligjore për rregullimin e aktivitetit të omerxhimit nëpërmjet licencimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për aktivizim aktiviteti

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për informacion në lidhje me ecurinë e dosjes

  Çdo subjekt ka të drejtë që duke paraqitur një kërkesë pranë AKKP-së të informohet në lidhje me ecurinë e dosjes së tij

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për marrje të kopjes së llogarisë së postës elektronike zyrtare

  Ofrimi i një kopjeje të llogarisë së postës elektronike zyrtare për personat e larguar për nevoja të institucionit ose personit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për mbyllje të llogarise së postës elektronike zyrtare

  Mbyllja e një llogarie për personin që ka ndërprerë marrëdheniet e punës me institucionin

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për rezervim emri

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për rikthim nga backup të llogarisë se postës elektronike zyrtare

  Rikthimi nga backup i llogarisë së postës elektronike zyrtare për emaile të fshirë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për zgjerim kapaciteti të llogarise së postës elektronike zyrtare

  Zgjerimi i kapacitetit të një llogarie të postës elektronike

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkim në katalogun online të Bibliotekës Kombëtare

  Katalogu online është katalogu në formatin elektronik i materialeve bibliotekare (libra, artikuj, materiale audiovizuale, periodikë, harta dhe disertacione) sipas standardeve të caktuara ndërkombëtare të bibliotekonomisë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkim për marka, disenjo industriale dhe tregues gjeografikë me përgjigje zyrtare nga DPPM

  Nëpërmjet këtij shërbimi, Drejtoria e Përgjithshme e Patentave dhe Markave jep informacion mbi markat, disenjot industriale dhe treguesit gjeografikë që ajo disponon në bazën e saj të të dhënave.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkim për patenta dhe modele përdorimi me përgjigje zyrtare nga DPPM

  Nëpërmjet këtij shërbimi, Drejtoria e Përgjithshme e Patentave dhe Markave jep informacion mbi patentat e shpikjeve dhe modelet e përdorimit që ajo disponon në bazën e saj të të dhënave.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkim për patenta, modele përdorimi marka, disenjo industriale dhe tregues gjeografikë në bazën e të dhënave online të DPPM

  Ky shërbim ju vjen në ndihmë për të kontrolluar në regjistrin online të Drejtorisë së Përgjithshme të Patentave dhe Markave (DPPM), cilat objekte të pronësisë industriale kanë një aplikim në DPPM, si edhe statusin në cilin është ky aplikim.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkim për standarde në Katalogun e Standardeve Shqiptare

  Ky shërbim ju tregon se si mund të merrni informacion për standardet, nëpërmjet konsultimit të Katalogut të Standardeve Shqiptare online.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërko për një punë

  Sistemi informatik i Shërbimeve Publike të Punësimit mundëson për të gjithë qytetarët, informacion mbi vendet e lira të punës

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërko profile CV

  Sistemi informatik i Shërbimeve Publike të Punësimit mundëson për unëdhënësit, publikimin e vendet të lira të punës dhe gjetjen e profilit të kanditatit të përshtatëshëm

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kompensime për personat në ngarkim

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kompensime të Energjisë Elektrike

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Konferenca Kombëtare e Bibliotekonomisë Shqipëri – Kosovë

  Shërbimi për bibliotekarët: Konferenca Kombëtare e Bibliotekonomisë Shqipëri – Kosovë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Konfigurimi i postës elektronike zyrtare në pajisje mobile

  Punonjësit e administratës publike në nivel qendror kanë mundësinë e përdorimit të postës elektronike zyrtare kudo që ata ndodhen dhe në çdo kohë nga pajisja e tyre mobile.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Konfirmime të ndryshme mbi mjetin

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Konsulencë e specializuar për koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat

  Ky shërbim tregon hapat që duhet të ndiqen për të marrë shërbim të specializuar në fushën e koncesioneve dhe Partneritetit Publik Privat (PPP).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kontrollim i produkteve të parapaketuara

  Kontrolli i sasisë nominale e një produkti në një parapaketim, e deklaruar dhe e shënuar nga prodhuesi në paketim (ambalazh) të një parapaketimi, pa paketimin dhe pa materiale shtesë ose produkte shtesë të paketuara së bashku me produktin, i cili do të pë ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Korrigjim Emri/Mbiemri si gabim material

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Korrigjimi i të dhënave

  Korrigjimi i të dhënave, pasaktësitë, gabimet e shtypit ose gabimet e tjera të dukshme të këtij lloji, të bëra gjatë regjistrimeve, të cilat rezultojnë qartë nga dokumentacioni i depozituar dhe nuk cënojnë vlefshmërinë e regjistrimit apo me kërkesë të per ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Krijimi i profileve të porositësve të pullave fiskale

  Në bazë të Udhëzimit nr. 19 datë 01.09.2011 i Ministrit të Financave "Për modalitetet e aplikimit të pullave të akcizës dhe pullave fiskale në produktet e duhanit, birrës dhe alkoolit" (i ndryshuar) ku përcaktohet detyrimi i paisjes me pulla akcize dhe pu ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kujdesi mjekësor shtesë dhe riaftësimi në rast aksidenti në punë dhe sëmundje profesionale

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kujdesi spitalor në shërbimin e sëmundjeve të mushkërive

  Shërbimi i kujdesit spitalor në shërbimin e sëmundjeve të mushkërive.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Legalizim dokumentesh (raporte mjeksore)

  Legalizim dokumentesh, dhënie raportesh mjekësore të lëshuara nga Institucionet Shëndetësore Publike

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Legalizimi i dokumenteve shqiptare

  Legalizimi i dokumenteve të lëshuara nga institucionet shtetërore shqiptare dhe shoqërite private dhe që janë për përdorim jashtë vendit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Legalizimi i dokumenteve të huaja

  Legalizimi i dokumenteve të prodhuara nga institucionet e huaja.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Legalizimi i dokumenteve të lëshuara nga Drejtoritë Rajonale Tatimore

  Ky shërbim ofrohet për individët apo tatimpaguesit që kanë një dokument të lëshuar nga administrata tatimore, të cilin do ta përdorin jashtë shtetit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Legalizimin e dokumenteve zyrtare të arsimit parauniversitar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Leje gjuetie

  Leja e gjuetisë është dokumenti shtetëror që i njeh të drejtën e ushtrimit të gjuetisë personit që plotëson kushtet dhe kërkesat e ligjit. Ajo është personale dhe e patransferueshme.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Leje për përdorim të rezervës ujore

  Pajisja me leje për përdorim të rezervës ujore për ujë të pijshëm, për bujqësi, për prodhim energjie elektrike, ujë teknologjik, imbotilim, peshkim, etj

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Leje për pus-shpim

  Miratim i formularit tip të lejes për pus-shpim

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Leje për shfrytëzim të inerteve lumore

  Pajisja me leje për shfrytëzim të inerteve lumore

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lënia e shtetësisë

  Heqja dorë nga shtetësia shqiptare, në rast se është marrë një shtetësi tjetër ose është marrë premtimi për marrjen e një shtetësie tjetër

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshim Autorizim Importi për produktet biocide për Dezinfektim, Deratizim, Dezinsektim në shëndet publik dhe produktet për trajtimin e ujit të pijshëm të lejuara për tregtim dhe përdorim në Republikën e Shqipërisë

  Importi i produkteve biocide dezinfektuese, deratizuese, dezinsektuese dhe produkteve për trajtimin e ujit të pijshëm, bëhet vetëm pasi subjekti importues është pajisur me autorizimin e importit për lëndët biocide për përdorim në shëndet publik.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshim certifikatë rezidence

  Në bazë të ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 “Për Tatimin mbi të Ardhurat”, i ndryshuar, çdo individ, person juridik/fizik rezident tatimor shqiptar tatohen në Shqipëri për të gjitha të ardhurat e realizuara në shkallë botërore (të ardhurat me burim në Shqi ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshim i dublikatave për patenta, modele përdorimi, marka, disenjo industriale dhe tregues gjeografikë

  Qëllimi i këtij shërbimi është t'u jepet mundësia aplikantëve të pajisen me dublikata për patenta, modele përdorimi, marka, disenjo industriale dhe tregues gjeografikë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshim i ekstrakteve të regjistrit për patenta, modele përdorimi, marka, disenjo industriale dhe tregues gjeografikë

  Qëllimi i këtij shërbimi është t'u jepet mundësia aplikantëve të njihen me të dhënat në regjistrin e DPPM-së.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshim i kartës dixhitale të tahografit për drejtues mjeti

  Karta e tahografit për drejtues mjeti nënkupton një kartë tahografi e lëshuar nga autoritetet e një palë kontraktuese të një drejtuesi mjeti të veçantë .

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshim i kartës dixhitale të tahografit për kontrollorët nominalë

  Karta e tahografit për kontroll nominal nënkupton një kartë tahografi e lëshuar nga autoritetet e një palë kontraktuese tek organet e kontrollit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshim vërtetimi për objektet e regjistruara në databazën e QKIPK-së

  QKIPK, si institucion i specializuar referuar Ligjit Nr. 9048, dt.07.04.2003, “Për Trashëgiminë Kulturore” i ndryshuar, lëshon vërtetime për objektet që përbëjnë trashëgimi ose jo, të regjistruara në databazën e saj.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshimi i Certifikatës së Minimumit për Anijet e Transportit të Mallrave dhe të Peshkimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshimi i deklaratave

  Lëshimi i deklaratave të ndryshme para konsullit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshimi i ekstrakteve të dokumenteve

  Lëshimi në kërkesë të interesuarve i ekstrakteve të dokumenteve origjinale, të lëshuara nga autoritetet shqiptare ose autoritetet e vendit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshimi i kartës dixhitale të tahografit për kontrollorët në grup

  Karta e tahografit për kontrollorët në grup,e cila i mundëson zyrtarit të kontrollit marrjen e të dhënave të magazinuara në memorien e të dhënave ose në kartën e drejtuesit të mjetit për lexim, printim ose transferim elektronik.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshimi i kartës dixhitale të tahografit për ofiçinat e tahografit

  Karta e tahografit për ofiçinat e tahografit nënkupton nje kartë tahografi e lëshuar nga autoritetet e një pale kontraktuese për prodhuesin e paisjes së regjistrimit, teknikun, prodhuesin e mjetit ose ofiçinën e tahografit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshimi i kartës dixhitale të tahografit për shoqëritë

  Karta e tahografit për shoqërinë nënkupton një kartë tahografi e lëshuar nga autoritetet e një pale kontraktuese tek pronari ose zotëruesi i mjeteve të përshtatura me paisjen e regjistrimit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshimi i kartës së identitetit (mbi 16 vjeç)

  Pajisja e shtetasve shqiptarë me kartë identiteti bëhet mbi moshën 16 vjeç.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshimi i pasaportës biometrike për fëmijët

  Pajisja e shtetasve shqiptarë me pasaportë biometrike për jashtë shtetit për fëmijët nën 16 vjeç

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshimi i pasaportës biometrike për shtetasit nën 16 vjeç

  Pajisja e shtetasve shqiptarë me pasaportë biometrike për jashtë shtetit, nën 16 vjeç

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshimi i procesverbaleve

  Lëshimi i procesverbaleve, për të dokumentuar ndodhi apo procese të ndryshme.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshimi i prokurave të thjeshta

  Përpilimi i prokurave të thjeshta nga konsujt për shtetasit shqiptarë me banim jashtë shtetit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshimi i vërtetimeve

  Përpilimi i vërtetime të ndryshme për t'u përdorur në rrethin e juridiksionit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshimi i vërtetimeve të hyrje-daljes nga burgu (Vërtetim Dënimi) - në sportel

  Ky shërbim ofrohet për të pajisur qytetarët me Vërtetimin e Dënimit për të dënuarit ekzistues në sistemin penitenciar dhe për ish-të dënuarit politikë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Librezë kontributesh për personat e siguruar vullnetarisht, në skemën e sigurimit vullnetar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licenca eksporti për lëndë piroteknike, fishekzjarre për përdorim civil

  Dhënia e lejes së eksportit dhe prodhimit të lëndë piroteknike, fishekzjarre për përdorim civil.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licenca eksporti për lëndë plasëse për përdorim civil

  Dhënia e lejes së importimit, eksportimit dhe të prodhimit të lëndëve plasëse për përdorim civil.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licenca importi për lëndë piroteknike, fishekzjarre për përdorim civil

  Dhënia e lejes së importit të lëndës piroteknike, fishekzjarreve për përdorim civil.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licenca importi për lëndë plasëse për përdorim civil

  Dhënien e lejes së importimit të lëndëve plasëse për përdorim civil.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licenca prodhimi për lëndë piroteknike, fishekzjarre për përdorim civil

  Dhënia e lejes së prodhimit të lëndëve piroteknike, fishekzjarreve për përdorim civil.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licenca prodhimi për lëndë plasëse për përdorim civil

  Dhënia e lejes së prodhimit të lëndëve plasëse për përdorim civil.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë eksporti e pakufizuar për mallra ushtarake

  Kontroll shtetëror i veprimtarisë së import- eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë eksporti e përgjithshme për mallra ushtarake

  Kontroll shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë eksporti e përgjithshme për mallrat me përdorim të dyfishtë

  Kontroll shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë eksporti me një përdorim për mallra ushtarake

  Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve (AKSHE) lëshon licenca të eksportit me një përdorim për mallra ushtarake për subjektet aplikuese.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë eksporti me një përdorim për mallrat me përdorim të dyfishtë

  Kontroll shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë importi e pakufizuar për mallra ushtarake

  Kontroll shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë importi e pakufizuar për mallrat me përdorim të dyfishtë

  Kontroll shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë importi e përgjithshme për mallra ushtarake

  Kontroll shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë importi e përgjithshme për mallrat me përdorim të dyfishtë

  Kontroll shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë importi me një përdorim e mallrave me përdorim të dyfishtë

  Kontroll shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë importi me një përdorim për mallra ushtarake

  Kontroll shtetëror I veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë për "Riparimi dhe mirëmbajtja e pjesëve mekanike dhe të motorit, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove"

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë për "Shitblerja e mjeteve rrugore me motor dhe/ose rimorkiove të reja ose të përdorura"

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë për “Riparimi dhe mirëmbajtja e karrocerisë, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove”

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë për agjencitë që trajtojnë praktikat e qarkullimit të mjeteve me motor dhe/ose të rimorkiove

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë për blerjen, shitjen e mjeteve me motor dhe rimorkio

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë për importimin dhe tregtimin e armëve, municioneve dhe materialeve të tjera të gjuetisë

  Mënyra e dhënies, heqjes, administrimit dhe ruajtjes së armëve e municioneve luftarake, sportive të gjahut të dhëna me leje”, me ndryshimet përkatëse.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë për mbledhjen depozitimin, shkatërrimin e mjeteve ose pjesëve të tyre të dala të përdorimit apo të braktisura

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë për riparimin dhe mirëmbajtjen e gomave, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë për riparimin dhe mirëmbajtjen e impiantit elektrik, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë për transferim software ose teknologjive nëpërmjet rrugëve elektronike

  Kontroll shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë për transport ndërkombëtar detar të automjeteve dhe/ose udhëtarëve

  Pajisja e subjektit me Autorizimin Shqiptar dhe Certifikatë (linje dhe rasti) lëshohet nga QKL

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë për transport ndërkombëtar udhëtarësh

  Pajisja e subjektit me Licencë për shërbimin e Transportit Ndërkombëtar të udhëtarëve e cila lëshohet nga Qendra Kombëtare e Licencimit (QKL)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë për transport të mallrave me mjete jashtë norme

  Licencë për transport të mallrave me mjete jashtë norme.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë për Tregtimin e pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë për tregtimin e pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove, të autorizuara nga prodhuesi

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë për veprimtari ndërmjetësuese (brokerage) e pakufizuar për mallrat me përdorim të dyfishtë

  Kontroll shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë për veprimtari ndërmjetësuese (brokerage) e përgjithshme për mallrat me përdorim të dyfishtë

  Kontroll shtetëror i veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencë për veprimtari ndërmjetësuese (brokerage) me një përdorim për mallrat ushtarakë

  Kontroll shtetëror të veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarakë dhe mallrave teknologjive me përdorim të dyfishtë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencim i përfaqësuesve të autorizuar të patentave/markave/disenjove industriale/treguesve gjeografikë

  Qëllimi i këtij shërbimi është t'u jepet mundësia të gjithë shtetasve shqiptarë, të cilët plotësojnë kriteret e Ligjit për Pronësinë Industriale dhe kalojnë testimin kualifikues, të pajisen me licencën e përfaqësuesit të autorizuar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi i administratorëve të falimentimit

  Licencimi i administratorëve që do zgjidhen për të administruar çështjet e falimentimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi i individëve për herë të parë (shkalla e dytë), për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme

  Pajisja e individëve me licencë për herë të parë (shkalla e dytë), për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi i individëve që kërkojnë shkallën e parë (rritje shkalle)

  Pajisja e individëve me licencë të shkallës së parë (rritje shkalle), për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi i shoqërive për herë të parë

  Pajisja e shoqërive me licencë për herë të parë, për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi i veprimtarisë së përpunimit industrial të duhanit

  Licencimi bëhet sipas legjislacionit në fuqi

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Licencimi i veprimtarisë së prodhimit të produkteve të duhanit

  Licencimi bëhet sipas legjislacionit në fuqi

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lidhja e kontratave me farmacitë dhe agjencitë farmaceutike me Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

  Lidhja e kontratave me farmacitë dhe agjencitë farmaceutike me Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lidhja e kontratave të depove farmaceutike me Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

  Lidhja e kontratave të depove farmaceutike me Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lidhje martese me shqiptarë

  Lidhja e martesës në përfaqësi, kur të dy bashkëshortët e ardhshëm janë shtetas shqiptarë.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lidhje martese me të huaj

  Lidhja e marteses në përfaqësi, kur të njëri nga bashkëshortët e ardhshëm është i huaj.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Marrëveshje për derdhje të kontributit vullnetar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Marrja e lejes për fillimin e veprimtarisë akademike

  Subjekti juridik aplikon pas licencimit, në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit (MAS), për të marrë të paktën tre javë para fillimit të vitit akademik lejen e fillimit të veprimtarisë akademike

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Mbështetje financiare të studentëve dhe shkencëtarëve të rinj të shkëlqyer (Fondi i Ekselencës)

  Aplikanti depoziton dosjen e aplikimit pas shpalljes nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, të hapjes së aplikimeve për vitin akademik pasardhës

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Mbrojtja e një të drejte të pronësisë intelektuale

  Në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 205, datë 13.04.1999, “Për Dispozitat Zbatuese të Kodit Doganor”, i ndryshuar, neni 118-120, Autoriteti Doganor ka të drejtë të ndërhyjë dhe të pezullojë çlirimin e mallrave për të cilat ka dyshime të a ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Mbyllje pensioni suplementar apo trajtimi i veçantë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Miratimi i porosive të pullave fiskale

  Në bazë të Udhëzimit nr. 19 datë 01.09.2011 të Ministrit të Financave "Për modalitetet e aplikimit të pullave të akcizës dhe pullave fiskale në produktet e duhanit, birrës dhe alkoolit" (i ndryshuar) ku përcaktohet modaliteti i porositjes së pullave

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Mirëmbajtja e librit (restaurim-libërlidhje)

  Restaurimi i dokumenteve të Koleksioneve të Antikuarit, të Al-Ba-së dhe të Arkivit, si dhe të dokumenteve që paraqesin vlera kombëtare për të gjithë sistemin bibliotekar në vend.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Monitorimi i Hec-ve

  Programi vjetor dhe mujor i monitorimit të kontratave koncesionare.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ndërrim targe të mjetit rrugor në rast humbje, vjedhje apo dëmtimi

  Shërbim që ofrohet në rastin e humbjes, vjedhjes ose dëmtimit të targës së automjetit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ndërrimi i gjeneraliteteve të pronarit të mjetit

  Shërbimi i ndërrimit të gjeneraliteteve të pronarit të mjetit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ndërrimi i vendbanimit të pronarit të mjetit

  Shërbimi i ndërrimit të vendbanimit të pronarit të mjetit.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ndërveprimi i bazave të të dhënave shtetërore nëpërmjet Government Gateway (GG)

  Ndërveprimi i bazave të të dhënave shtetërore nëpërmjet Government Gateway (GG)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ndihmë ekonomike për ish të përndjekur në nevojë

  Krijim i fondit të veçantë monetar për ish të dënuarit dhe të përndjekurit politikë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ndihmë ish të përndjekurve politikë që kanë mangësi në dosjet e dëmshpërblimit

  Dëmshpërblim i ish të dënuarve politikë të regjimit komunist.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ndjekja e çështjeve për deklarim falimentimi

  Deklarimi i falimentimit ose riorganizmit të bizneseve në gjykatat e rretheve gjyqësore, seksioni tregtar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ndryshim apo shtesë të vlerësuesve të punësuar në shoqëri

  Pajisja e shoqërive me licencë për ndryshimin apo shtimin e vlerësuesve të punësuar në shoqëri, për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ndryshim në titull

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ndryshimi i emërtimit të shoqërisë, ndryshimi i drejtuesve ligjorë apo i selisë së shoqërisë

  Pajisja e shoqërive me licencë për ndryshimin e emërtimit të shoqërisë, ndryshimi i drejtuesve ligjorë apo i selisë së shoqërisë, për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ndryshimi i emrit/mbiemrit në rast papërshtatshmërie

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Ndryshimi i Vendbanimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr