Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës


Kontakte

Adresa: Sheshi Skënderbej , Nr. 5

Qyteti: Tiranë

Tel: +355 42 225 196

Email: informimiMTI@transporti.gov.al

Adresa web: http://transporti.gov.al/