Institucionet në varësi të Ministria e Energjisë dhe Industrisë