Sesioni juaj po skadon!


Shërbimet për "Ministria e Turizmit dhe Mjedisit"

 • Aplikim për certifikim për bujtinë

  Ky shërbim elektronik u mundëson subjekteve akomoduese që të aplikojnë online për vlerësim bujtine

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për certifikim për fjetinë

  Ky shërbim elektronik u mundëson subjekteve akomoduese që të aplikojnë online për vlerësim fjetine.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për certifikim për fjetinë dhe mëngjes (B&B)

  Ky shërbim elektronik u mundëson subjekteve akomoduese që të aplikojnë online për vlerësim fjetine dhe mëngjes (B&B).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për certifikim për hotel

  Ky shërbim elektronik u mundëson subjekteve akomoduese që të aplikojnë online për vlerësim hoteli.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për certifikim për kamping

  Ky shërbim elektronik u mundëson subjekteve akomoduese që të aplikojnë online për vlerësim kampingu.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për certifikim për motel

  Ky shërbim elektronik u mundëson subjekteve akomoduese që të aplikojnë online për vlerësim moteli.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për certifikim për qendër kurative

  Ky shërbim elektronik u mundëson subjekteve akomoduese që të aplikojnë online për vlerësim për qendër kurative (SPA).

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Aplikim për certifikim për resort

  Ky shërbim elektronik u mundëson subjekteve akomoduese që të aplikojnë online për vlerësim resorti.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Raportim mujor i strukturës akomoduese

  Ky shërbim elektronik u mundëson subjekteve akomoduese që të dërgojnë online raportimin mujor të strukturës akomoduese.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Autorizim për eksportin dhe tranzitin e mbetjeve

  Informacion rreth autorizimit për eksportin dhe tranzitin e mbetjeve

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Hartim akti për heqje nga fondi pyjor dhe kullosor kombëtar

  Është një akt që përgatitet për të gjitha aktivitetet që kryhen në fondin pyjor dhe kullosor kombëtar të licensuara nga një ent tjetër shtetëror dhe që e ndryshojnë kategorinë e përdorimit të këtij fondi në mënyrë të përhershme.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Leje/Certifikatë në Kuadër të Konventës për Tregtinë Ndërkombëtare të Specieve të Rrezikuara të Florës dhe Faunës së Egër (Cites)

  Pajisja me leje CITES për importin, eksportin dhe rieksportin, për tregtimin ndërkombëtar të llojeve të rrezikuara të faunës dhe florës së egër të listuara në Anekset e Konventës CITES “Për tregtinë ndërkombëtare të llojeve të rrezikuara të faunës dhe flo ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pajisja me certifikatën e ekspertit të mjedisit

  Pajisja me certifikatën e ekspertit për vlerësimin e ndikimit në mjedis, ekspertizën mjedisore dhe auditimin mjedisor është një shërbim që ofrohet nga Drejtoria e Mjedisit pranë Ministrisë së Mjedisit në kuadër të vlerësimit dhe të mbrojtjes së mjedisit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Leje për përdorim të rezervës ujore

  Pajisja me leje për përdorim të rezervës ujore për ujë të pijshëm, për bujqësi, për prodhim energjie elektrike, ujë teknologjik, imbotilim, peshkim, etj

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Leje për shfrytëzim të inerteve lumore

  Pajisja me leje për shfrytëzim të inerteve lumore

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rinovim i lejes së shfrytëzimit të inerteve lumore

  Rinovimi i lejes së shfrytëzimit të inerteve lumore është e detyrueshme për të gjitha subjektet që janë pajisur me leje për këtë aktivitet dhe kanë kaluar një periudhë 3- vjeçare nga marrja e lejes.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Udhërrëfyesi turistik

  Çdo person mund të veprojë dhe të ofrojë shërbime si udhërrëfyes turistik ose të përdorë emërtimin "Udhërrëfyes turistik" në Republikën e Shqipërisë, vetëm nëse është pajisur me certifikatë sipas rregullores së miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrav ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr