Sesioni juaj po skadon!


Shërbimet për "Ministria e Turizmit dhe Mjedisit"

 • Autorizim për eksportin dhe tranzitin e mbetjeve

  Informacion rreth autorizimit për eksportin dhe tranzitin e mbetjeve

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Dhënie me qira të fondit shtetëror kullosor

  Përcaktimi i rregullave dhe të procedurave, që ndiqen për heqjen, shtimin dhe ndryshimin e destinacionit të fondit kullosor

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Dhënie në përdorim me kontratë qiraje të fondit pyjor dhe kullosor publik

  Mbi bazën e kërkesës se subjekteve, u jepet subjekteve ose qytetarëve për përdorim për qëllime pushimi, mbarshtim flore dhe fauna, sheshe kampingu

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Hartim akti për heqje nga fondi pyjor dhe kullosor kombëtar

  Për përcaktimin e rregullave për paraqitjen e kërkesës, mbajtjen dhe plotësimin e dokumentacionit teknik, si dhe të kritereve e proceduarave të zvogëlimit të sipërfaqes së vëllimit të fondit pyjor.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Leje/Certifikatë në Kuadër të Konventës për Tregtinë Ndërkombëtare të Specieve të Rrezikuara të Florës dhe Faunës së Egër (Cites)

  Leje/Certifikatë që jepet nga Ministria e Mjedisit, për të interesuarit që duan të pajisen me leje me eksport dhe import të specieve të rralla të mbrojtura nga Konventa për Tregtinë Ndërkombëtare të Specieve të Rrezikuara të Florës dhe Faunës së Egër (Ci ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Pajisja me certifikatën e ekspertit të mjedisit

  Pajisja me certifikatën e ekspertit për vlerësimin e ndikimit në mjedis, ekspertizën mjedisore dhe auditimin mjedisor është një shërbim që ofrohet nga Drejtoria e Mjedisit pranë Ministrisë së Mjedisit në kuadër të vlerësimit dhe të mbrojtjes së mjedisit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Leje për përdorim të rezervës ujore

  Pajisja me leje për përdorim të rezervës ujore për ujë të pijshëm, për bujqësi, për prodhim energjie elektrike, ujë teknologjik, imbotilim, peshkim, etj

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Leje për shfrytëzim të inerteve lumore

  Pajisja me leje për shfrytëzim të inerteve lumore

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rinovim i lejes së shfrytëzimit të inerteve lumore

  Rinovimi i lejes së shfrytëzimit të inerteve lumore është e detyrueshme për të gjitha subjektet që janë pajisur me leje për këtë aktivitet dhe kanë kaluar një periudhë 3- vjeçare nga marrja e lejes.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr