Sesioni juaj po skadon!


Shërbimet për "Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë"

 • Fondi i ekselencës për nëpunësit e administrates shtetërore

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Fondi i ekselencës për studentët e ciklit të parë dhe të dytë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Dhënia e lejes për funksionimin e institucioneve arsimore jopublike dhe të institucione arsimore plotësuese jopublike

  Subjekti aplikon per licencim në portalin e Qendrës Kombëtare e Licencimit (QKL) sipas procedurave të Udhëzimit të Ministrit nr. 15 datë 12/07/2013

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Fondi i ekselencës për studimet e doktoraturës

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Hapja e programeve të reja të studimeve të doktoraturës në institucionet e arsimit të lartë

  Institucionet e arsimit të lartë kanë të drejtë të aplikojnë për hapjen e programeve të doktoraturës

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Hapja, mbyllja dhe riorganizimi i programeve të studimit në institucionet e arsimit të lartë

  Çdo institucion i arsimit të lartë ka të drejtë të hapë programe studimi të reja të ciklit të parë dhe të dytë, të programeve të studimeve jouniversitare, të natyrës profesionale

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Hapja, riorganizimi dhe mbyllja e një institucioni të arsimit të lartë dhe e degëve të tij

  Aplikimi në MAS për hapjen e një institucioni të ri arsimor të lartë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Legalizimin e dokumenteve zyrtare të arsimit parauniversitar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Marrja e lejes për fillimin e veprimtarisë akademike

  Subjekti juridik aplikon pas licencimit, në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit (MAS), për të marrë të paktën tre javë para fillimit të vitit akademik lejen e fillimit të veprimtarisë akademike

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Matrikullimi (NIM)

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Provimi i Shtetit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i diplomave dhe certifikatave për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor

  Institucioni i arsimit të lartë përpara se të lëshojë diplomën regjistron formën e saj në Regjistrin Shtetëror në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit (MAS). Aplikimi bëhet për gjithë programet që lëshojnë diplomë për herë të parë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi i nxënësve në klasën e parë sipas vendbanimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi në gjimnaz profesional me konkurs

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi në gjimnaz profesional pa konkurs

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi në gjimnaz të përgjithshëm

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Regjistrimi në kopshte sipas vendbanimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr