Shërbimet për "Ministria e Shëndetësisë dhe Kujdesit Social"

 • Ndihma ekonomike për individë

  Shërbimi elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që kanë aplikuar për ndihmë ekonomike, të kontrollojnë online statusin e aplikimit të tyre si dhe të shohin infomacion mbi ndihmën që ata kanë marrë gjatë 12 muajve të fundit në qarqet: Tiranë, Durrës, Elbas ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kontrolli mjekësor bazë

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik shtetasit shqiptarë mund të informohen online mbi të dhënat dhe rezultatet e analizave të depistimit mbi Paketën e Detyrueshme të Kontrollit Mjekësor, për moshën 35-70 vjeç

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Receta ime elektronike (për qarkun e Durrësit)

  Ky shërbim elektronik bën të mundur publikimin online të të dhënave të Recetës elektronike te shtetasve të qarkut Durrës.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rekomandim i ri për konsultë tek mjeku specialist

  Ky shërbim elektronik u mundëson qytetarëve të ngarkojnë një rekomandim për konsultë tek mjeku specialist, lëshuar nga mjeku i familjes pranë Qendrës Shëndetësore ku janë të regjistruar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rekomandimet e mia të lëshuara nga mjeku i familjes

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik qytetarët mund të aksesojnë rekomandimet e lëshuara nga mjeku i familjes për konsultë tek mjeku specialist.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rezervimi i takimit për kryerjen e një konsulte, ekzaminimi mjekësor

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik qytetarët aksesojnë dhe rezervojnë kryerjen e një konsulte ose ekzamimimi mjekësor me mjekët specialistë duke ndjekur sistemin e referimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Të dhënat e barnave mjekësore dhe çmimet e tyre

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik përdoruesit e portalit unik qeveritar e-albania mund të informohen online mbi të dhënat e barnave mjekësore të regjistruara në Republikën e Shqipërisë dhe çmimeve të tyre

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërko për një punë

  Sistemi informatik i Shërbimeve Publike të Punësimit mundëson për të gjithë qytetarët, informacion mbi vendet e lira të punës

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërko profile CV

  Sistemi informatik i Shërbimeve Publike të Punësimit mundëson për unëdhënësit, publikimin e vendet të lira të punës dhe gjetjen e profilit të kanditatit të përshtatëshëm

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Përfitimi i pagesës së papunësisë

  Çdo person pretendent për përfitimin e të ardhurës së pagesës së papunësisë do të drejtohet pranë zyrave të punësimit të rrethit ku banon.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Publiko një vend të lirë pune

  Sistemi informatik i Shërbimeve Publike të Punësimit mundëson për të gjithë qytetarët, informacion mbi vendet e lira të punës.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Legalizim dokumentesh (raporte mjeksore)

  Legalizim dokumentesh, dhënie raportesh mjekësore të lëshuara nga Institucionet Shëndetësore Publike

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshim Autorizim Importi për produktet biocide për Dezinfektim, Deratizim, Dezinsektim në shëndet publik dhe produktet për trajtimin e ujit të pijshëm të lejuara për tregtim dhe përdorim në Republikën e Shqipërisë

  Importi i produkteve biocide dezinfektuese, deratizuese, dezinsektuese dhe produkteve për trajtimin e ujit të pijshëm, bëhet vetëm pasi subjekti importues është pajisur me autorizimin e importit për lëndët biocide për përdorim në shëndet publik.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr