Sesioni juaj po skadon!


Shërbimet për "Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale"

 • Ndihma ekonomike për individë

  Shërbimi elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që kanë aplikuar për ndihmë ekonomike, të kontrollojnë online statusin e aplikimit të tyre si dhe të shohin infomacion mbi ndihmën që ata kanë marrë gjatë 12 muajve të fundit në qarqet: Tiranë, Durrës, Elbas ...

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kontrolli mjekësor bazë

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik shtetasit shqiptarë mund të informohen online mbi të dhënat dhe rezultatet e analizave të depistimit mbi Paketën e Detyrueshme të Kontrollit Mjekësor, për moshën 35-70 vjeç

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Receta ime elektronike

  Ky shërbim elektronik bën të mundur publikimin online të të dhënave të recetës elektronike te qytetarëve të qarkut Tiranë dhe Durrës.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rekomandim i ri për konsultë tek mjeku specialist

  Ky shërbim elektronik u mundëson qytetarëve të ngarkojnë një rekomandim për konsultë tek mjeku specialist, lëshuar nga mjeku i familjes pranë Qendrës Shëndetësore ku janë të regjistruar.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rekomandimet e mia të lëshuara nga mjeku i familjes

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik qytetarët mund të aksesojnë rekomandimet e lëshuara nga mjeku i familjes për konsultë tek mjeku specialist.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Rezervimi i takimit për kryerjen e një konsulte, ekzaminimi mjekësor

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik qytetarët aksesojnë dhe rezervojnë kryerjen e një konsulte ose ekzamimimi mjekësor me mjekët specialistë duke ndjekur sistemin e referimit

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Të dhënat e barnave mjekësore dhe çmimet e tyre

  Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik përdoruesit e portalit unik qeveritar e-albania mund të informohen online mbi të dhënat e barnave mjekësore të regjistruara në Republikën e Shqipërisë dhe çmimeve të tyre

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për sigurim shoqëror suplementar për ushtarakët

  Ky shërbim ju ofron mundësinë për të aplikuar online për sigurim shoqëror suplementar për ushtarakët.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Kërkesë për trajtim të veçantë financiar për pilotët fluturues në pension

  Ky është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për trajtim të veçantë financiar për pilotët fluturues në pension.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Përfitimi i pagesës së papunësisë

  Çdo person pretendent për përfitimin e të ardhurës së pagesës së papunësisë do të drejtohet pranë zyrave të punësimit të rrethit ku banon.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Akt verifikimi i vjetërsisë në punë para vitit 01.01.1994

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Legalizim dokumentesh (raporte mjeksore)

  Legalizim dokumentesh, dhënie raportesh mjekësore të lëshuara nga Institucionet Shëndetësore Publike

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Lëshim Autorizim Importi për produktet biocide për Dezinfektim, Deratizim, Dezinsektim në shëndet publik dhe produktet për trajtimin e ujit të pijshëm të lejuara për tregtim dhe përdorim në Republikën e Shqipërisë

  Importi i produkteve biocide dezinfektuese, deratizuese, dezinsektuese dhe produkteve për trajtimin e ujit të pijshëm, bëhet vetëm pasi subjekti importues është pajisur me autorizimin e importit për lëndët biocide për përdorim në shëndet publik.

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Librezë kontributesh për personat e siguruar vullnetarisht, në skemën e sigurimit vullnetar

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr
 • Tansferim pensioni suplementar apo trajtimi i veçantë

  Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

  Hyr