Shërbimet për "Ministria e Energjisë dhe Industrisë"

  • Aplikim për dublikatë të licencës individuale në studim e projektim dhe/ose në mbikëqyrje e kolaudim

    Ky është një shërbim elektronik që mundëson aplikimin për pajisjen me dublikatë të licencës individuale në fushën e ndërtimit në lidhje me studimin e projektimin apo/edhe mbikëqyrjen e kolaudimin

    Kliko me poshtë për të hyrë në shërbim

    Hyr